استعلام قیمت
۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

قیمت ورق سیاه کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان
قیمت ورق سیاه کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان به وزن، ابعاد، ضخامت و حالت آن بستگی دارد. ورق سیاه با توجه به خط و روند تولید خود و کاربرد آن در صنعت ساختمان سازی به عنوان محصول اولیه برای تولید محصولات نهایی مانند پروفیل ها و تیرآهن ها مشتریان خود را دارد. قیمت ورق سیاه کاویان در ادامه بر اساس ابعاد و مشخصات آن ذکر شده است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۸ میل ۱۲۵*۶۰۰ – برش خورده

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۴۸۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۸ میل، ۲۰,۶۲۶ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند برش خورده قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۸ میل ۱۲۵*۶۰۰ – تهران

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۴۸۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۸ میل، ۲۰,۵۵۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند تهران قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۸ میل ۱۲۵*۶۰۰ – کارخانه

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۴۸۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۸ میل، ۲۰,۱۰۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند کارخانه قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۱۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – برش خورده

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۶۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۱۰ میل، ۲۰,۶۲۶ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند برش خورده قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۱۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – تهران

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۶۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۱۰ میل، ۲۰,۵۵۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند تهران قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۱۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – کارخانه

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۶۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۱۰ میل، ۲۰,۱۰۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند کارخانه قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۱۲ میل ۱۲۵*۶۰۰ – برش خورده

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۷۲۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۱۲ میل، ۲۰,۶۲۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند برش خورده قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۱۲ میل ۱۲۵*۶۰۰ – تهران

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۷۲۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۱۲ میل، ۲۰,۵۵۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند تهران قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۱۲ میل ۱۲۵*۶۰۰ – کارخانه

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۷۲۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۱۲ میل، ۲۰,۱۰۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند کارخانه قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۱۵ میل ۱۲۵*۶۰۰ – برش خورده

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۹۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۱۵ میل، ۲۰,۶۲۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند برش خورده قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۱۵ میل ۱۲۵*۶۰۰ – تهران

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۹۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۱۵ میل، ۲۰,۵۵۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند تهران قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۱۵ میل ۱۲۵*۶۰۰ – کارخانه

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۹۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۱۵ میل، ۲۰,۱۰۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند کارخانه قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۲۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – برش خورده

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۱۲۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۲۰ میل، ۲۰,۶۲۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند برش خورده قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان
قیمت ورق سیاه کاویان ۲۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – برش خورده

قیمت ورق سیاه کاویان ۲۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – تهران

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۱۲۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۲۰ میل، ۲۰,۵۵۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند تهران قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۲۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – کارخانه

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۱۲۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۲۰ میل، ۲۰,۱۰۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند کارخانه قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۲۵ میل ۱۲۵*۶۰۰ – برش خورده

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۱۵۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۲۵ میل، ۲۰,۶۲۶ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند برش خورده قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۲۵ میل ۱۲۵*۶۰۰ – تهران

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۱۵۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۲۵ میل، ۲۰,۵۵۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند تهران قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۲۵ میل ۱۲۵*۶۰۰ – کارخانه

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۱۵۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۲۵ میل، ۲۰,۱۰۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند کارخانه قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۳۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – برش خورده

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۱۸۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۳۰ میل، ۲۰,۶۲۵ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند برش خورده قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۳۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – تهران

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۱۸۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۳۰ میل، ۲۰,۵۵۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند تهران قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۳۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – کارخانه

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۱۸۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۳۰ میل، ۲۰,۱۰۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند کارخانه قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۳۵ میل ۱۲۵*۶۰۰ – برش خورده

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۲۱۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۳۵ میل، ۲۰,۶۲۶ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند برش خورده قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۳۵ میل ۱۲۵*۶۰۰ – تهران

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۲۱۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۳۵ میل، ۲۰,۵۵۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند تهران قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۳۵ میل ۱۲۵*۶۰۰ – کارخانه

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۲۱۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۳۵ میل، ۲۰,۱۰۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند کارخانه قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۴۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – برش خورده

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۲۴۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۴۰ میل، ۲۰,۶۲۶ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند برش خورده قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۴۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – تهران

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۲۴۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۴۰ میل، ۲۰,۵۵۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند تهران قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۴۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – کارخانه

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۲۴۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۴۰ میل، ۲۰,۱۰۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند کارخانه قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۴۵ میل ۱۲۵*۶۰۰ – برش خورده

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۲۷۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۴۵ میل، ۲۰,۶۲۶ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند برش خورده قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۴۵ میل ۱۲۵*۶۰۰ – تهران

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۲۷۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۴۵ میل، ۲۰,۵۵۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند تهران قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۴۵ میل ۱۲۵*۶۰۰ – کارخانه

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۲۷۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۴۵ میل، ۲۰,۱۰۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند کارخانه قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۵۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – برش خورده

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۳۰۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۵۰ میل، ۲۰,۶۲۶ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند برش خورده قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۵۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – تهران

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۳۰۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۵۰ میل، ۲۰,۵۵۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند تهران قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۵۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – کارخانه

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۳۰۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۵۰ میل، ۲۰,۱۰۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند کارخانه قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان به وزن، ابعاد، ضخامت و حالت آن بستگی دارد. ورق سیاه با توجه به خط و روند تولید خود و کاربرد آن در صنعت ساختمان سازی به عنوان محصول اولیه برای تولید محصولات نهایی مانند پروفیل ها و تیرآهن ها مشتریان خود را دارد. قیمت ورق سیاه کاویان در ادامه بر اساس ابعاد و مشخصات آن ذکر شده است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۸ میل ۱۲۵*۶۰۰ – برش خورده

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۴۸۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۸ میل، ۲۰,۶۲۶ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند برش خورده قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۸ میل ۱۲۵*۶۰۰ – تهران

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۴۸۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۸ میل، ۲۰,۵۵۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند تهران قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۸ میل ۱۲۵*۶۰۰ – کارخانه

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۴۸۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۸ میل، ۲۰,۱۰۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند کارخانه قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۱۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – برش خورده

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۶۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۱۰ میل، ۲۰,۶۲۶ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند برش خورده قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۱۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – تهران

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۶۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۱۰ میل، ۲۰,۵۵۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند تهران قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۱۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – کارخانه

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۶۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۱۰ میل، ۲۰,۱۰۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند کارخانه قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۱۲ میل ۱۲۵*۶۰۰ – برش خورده

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۷۲۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۱۲ میل، ۲۰,۶۲۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند برش خورده قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۱۲ میل ۱۲۵*۶۰۰ – تهران

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۷۲۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۱۲ میل، ۲۰,۵۵۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند تهران قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۱۲ میل ۱۲۵*۶۰۰ – کارخانه

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۷۲۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۱۲ میل، ۲۰,۱۰۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند کارخانه قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۱۵ میل ۱۲۵*۶۰۰ – برش خورده

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۹۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۱۵ میل، ۲۰,۶۲۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند برش خورده قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۱۵ میل ۱۲۵*۶۰۰ – تهران

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۹۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۱۵ میل، ۲۰,۵۵۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند تهران قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان
قیمت ورق سیاه کاویان ۱۵ میل ۱۲۵*۶۰۰ – تهران

قیمت ورق سیاه کاویان ۱۵ میل ۱۲۵*۶۰۰ – کارخانه

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۹۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۱۵ میل، ۲۰,۱۰۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند کارخانه قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۲۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – برش خورده

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۱۲۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۲۰ میل، ۲۰,۶۲۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند برش خورده قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۲۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – تهران

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۱۲۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۲۰ میل، ۲۰,۵۵۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند تهران قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۲۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – کارخانه

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۱۲۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۲۰ میل، ۲۰,۱۰۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند کارخانه قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۲۵ میل ۱۲۵*۶۰۰ – برش خورده

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۱۵۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۲۵ میل، ۲۰,۶۲۶ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند برش خورده قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۲۵ میل ۱۲۵*۶۰۰ – تهران

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۱۵۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۲۵ میل، ۲۰,۵۵۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند تهران قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۲۵ میل ۱۲۵*۶۰۰ – کارخانه

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۱۵۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۲۵ میل، ۲۰,۱۰۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند کارخانه قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۳۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – برش خورده

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۱۸۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۳۰ میل، ۲۰,۶۲۵ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند برش خورده قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۳۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – تهران

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۱۸۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۳۰ میل، ۲۰,۵۵۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند تهران قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۳۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – کارخانه

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۱۸۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۳۰ میل، ۲۰,۱۰۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند کارخانه قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۳۵ میل ۱۲۵*۶۰۰ – برش خورده

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۲۱۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۳۵ میل، ۲۰,۶۲۶ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند برش خورده قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۳۵ میل ۱۲۵*۶۰۰ – تهران

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۲۱۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۳۵ میل، ۲۰,۵۵۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند تهران قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۳۵ میل ۱۲۵*۶۰۰ – کارخانه

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۲۱۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۳۵ میل، ۲۰,۱۰۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند کارخانه قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۴۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – برش خورده

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۲۴۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۴۰ میل، ۲۰,۶۲۶ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند برش خورده قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۴۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – تهران

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۲۴۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۴۰ میل، ۲۰,۵۵۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند تهران قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۴۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – کارخانه

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۲۴۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۴۰ میل، ۲۰,۱۰۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند کارخانه قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۴۵ میل ۱۲۵*۶۰۰ – برش خورده

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۲۷۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۴۵ میل، ۲۰,۶۲۶ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند برش خورده قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۴۵ میل ۱۲۵*۶۰۰ – تهران

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۲۷۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۴۵ میل، ۲۰,۵۵۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند تهران قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۴۵ میل ۱۲۵*۶۰۰ – کارخانه

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۲۷۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۴۵ میل، ۲۰,۱۰۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند کارخانه قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۵۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – برش خورده

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۳۰۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۵۰ میل، ۲۰,۶۲۶ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند برش خورده قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۵۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – تهران

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۳۰۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۵۰ میل، ۲۰,۵۵۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند تهران قابل سفارش است.

قیمت ورق سیاه کاویان ۵۰ میل ۱۲۵*۶۰۰ – کارخانه

قیمت ورق سیاه کاویان با وزن ۳۰۰۰ kg و ابعاد ۱۲۵*۶۰۰ و ضخامت ۵۰ میل، ۲۰,۱۰۰ تومان محاسبه شده است. ورق سیاه کاویان از فولاد ST37 می باشد که در این نوع ذکر شده با پسوند کارخانه قابل سفارش است.

خرید ورق سیاه قیمت ورق ۲ میل سیاه قیمت ورق ۳میل سیاه

برای مطالعه بیشتر:

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه کاویان قیمت ورق سیاه گیلان قیمت ورق فولادی st37 قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه برش خورده قیمت ورق سیاه اصفهان قیمت ورق اکسین قیمت ورق st37 اکسین قیمت ورق st37 اصفهان قیمت هر کیلو ورق سیاه قیمت ورق st52 ورق سیاه st37 قیمت ورق st37

کابین آسانسور ام دی اف تبریز کابین آسانسور ام دی اف ارومیه کابین آسانسور ام دی اف اردبیل کابین آسانسور ام دی اف اصفهان کابین آسانسور ام دی اف کرج کابین آسانسور ام دی اف ایلام کابین آسانسور ام دی اف بوشهر کابین آسانسور ام دی اف شهرکرد کابین آسانسور ام دی اف بیرجند کابین آسانسور ام دی اف مشهد کابین آسانسور ام دی اف بجنورد کابین آسانسور ام دی اف اهواز کابین آسانسور ام دی اف زنجان کابین آسانسور ام دی اف سمنان کابین آسانسور ام دی اف زاهدان کابین آسانسور ام دی اف شیراز کابین آسانسور ام دی اف قزوین کابین آسانسور ام دی اف قم کابین آسانسور ام دی اف سنندج کابین آسانسور ام دی اف کرمان کابین آسانسور ام دی اف کرمانشاه کابین آسانسور ام دی اف یاسوج کابین آسانسور ام دی اف گرگان کابین آسانسور ام دی اف رشت کابین آسانسور ام دی اف خرم آباد کابین آسانسور ام دی اف ساری کابین آسانسور ام دی اف اراک کابین آسانسور ام دی اف بندرعباس کابین آسانسور ام دی اف همدان کابین آسانسور ام دی اف یزد کابین آسانسور ام دی اف کیش کابین آسانسور ام دی اف قشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: 4.7 ( 1 نظر)