نوسان

محل ارائه دهنده:

تهران

سایت ارائه دهنده:

www.nowsun.ir

آدرس ارائه دهنده:

تهران سعادت آباد بلوار شهرداری خ 13غربی مقابل درب شهرداری منطقه 2 پلاک 7 واحد1

ساعت کاری ارائه دهنده:

۸ الی ۱۷

معرفی نوسان

گروه نوسان با بیش از دو دهه سابقه درخشان در زمینه ي خدمات مهندسی و اجرا سازه هاي صنعتی، مسکونی،تجاري، پل، ایمن سازي سازه هاي آسیب دیده و همچنین خدمات ژِئوتکنیک و آزمایش مصالح با ایجاد تفکر فرآیندي در راستاي اجراي هر چه بهتر پروژه ها و بهبود مستمر کیفیت خدمات گروه افزایش سطح رضایت مشتریان و کارفرمایان بهبود عملکرد, محیط زیست, ایمن و بهداشت حرفه اي کارکنان اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS براساس استانداردهاي بین المللی در سطح گروه نموده و اصول زیر را سرلوحه فعالیت هاي خود قرار داده است. ۱ -حفظ و ارتقا کیفیت خدمات ارایه شــده با توجه به نیازها و خواســته ها و رضــایت مشــتریان و کارفرمایان و کلیه ذینفان گروه، رك نیازها و انتظارات آنها و رعایت اســتانداردهاي ملی و بین المللی. ۲ -بکـارگیري تکنیـک هـا و ابزار هـاي نوین مـدیریتی در راســـتـاي تصـــمین کیفیـت و ارتقـا بهره وري و اٍثربخشـی کلیه فرایندها از طریق تعیین اهداف کیفی، محیط زیسـتی، ایمنی و بهداشـت حرفه اي و پایش، اندازه گیري و بازنگري آنها. ۳ -بکارگیري منابع انسانی متخصص و متعهد از فارغ التحصیلان دانشگاههاي معتبر و تکیه بر ارتقا ســـطح دانش، مهـارت و اخلاق حرفـه اي آنهـا و نیز آموزش هـدفمنـد و کـاربردي کـارکنـان در جهـت بهبود مســـتمر تمـامی فراینـدهـا و فعـالیـت هـاي گروه و ارتقـا فرهنـگ کـار گروهی، روحیـه و انگیزه کارکنان از طریق جلب مشارکت آنان و بهبود کیفیت کاري. ۴ -ایجاد محیطی کاري مناسب براي تمامی کارکنان در راستاي دستیابی به اهداف کیفیت مشترك. ۵ -حفظ و توسـعه ي زیرسـاخت ها نهادینه نمودن فرهنگ بهبود مسـتمر و کیفیت در جهت حضـور در پروژه هاي ملی . نیز ورود و رقابت در عرصه هاي بین المللی. ۶ -پیشـــگیري و کاهش آلودگی ها بهبود عملکرد محیط زیســـتی و ارایه خدمات دوســـتـدار محیط زیست و رعایت کلیه الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط با جنبه هاي محیط زیست. ۷ -پیشگیري از رویدادهاي حفظ و ارتقا شاخص هاي ایمنی و بهداشت حرفه اي کارکنان. موفقیت در اجرا و نیل به اهداف مورد نظر تنها با برنامه ریزي و مشارکت و همراهی تمامی کارکنان گروه میســر بوده و مدیریت گروه نیز تعهد مینماید که برآورد ســازي الزامات کاربردي و مورد نیاز , بهبود مدام سیستم مدیریت یکپارچه IMS اثر بخشی آن را تامین و فراهم نماید.

امتیاز کاربران

۵ از ۵

از مجموع ۳ رای

نمونه کارها(پروژه)


تا کنون نمونه کاری از این فروشنده ثبت نشده است!