تندیس نمای آرمان

محل ارائه دهنده:

تهران

سایت ارائه دهنده:

http://tandisnama.com

آدرس ارائه دهنده:

تهران، خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از شهید بهشتی انتـهــای کــوچــه پردیـس ،پـــلاک ۱ ، ســاختمـان تندیـس طبقه سوم واحد ۱۱ و ۱۲

ساعت کاری ارائه دهنده:

۸ الی ۱۷

معرفی تندیس نمای آرمان

شـرکت تندیـس نمای آرمـان در سـال ۱۳۸۲ و از مجموعـه بازرگانـی ربیعـی بـا هـدف و شـعار عرضه مصالـح نویـن در صنعـت سـاختمان، شـکل گرفت. این شـرکت اولیـن عرضه کننده شیشـه های دکوراتیـو Stain Galss و Art Glass در ایـران مـی باشـد. همزمـان بـا معرفـی ورق آلومینیـوم کامپوزیـت پنـل ACP(ALUMINIUMCOMPOSITEPANEL) در دنیا، این شـرکت از زمـره پیشـگامان معرفی این سیسـتم نما در ایران از سـال ۱۳۸۲با برند ALUBOND بـوده و همچنین در سـال ۱۳۹۰موفـق بـه اخـذ نمایندگـی از شـرکت Ceramica Mayor اسـپانیا و عرضـه سیسـتم نمـای مدرن تراکوتا پانـل گردید. بـا توجـه بـه عرضه محصـوالت تقلبی با برند ALUBOND ، شـرکت تندیس نمای آرمان در سـال ۱۳۹۰ اقدام بـه ثبـت برنـد اختصاصـی GalaxyBond جهت تولیـد ACP با حداکثرکیفیت با پوشـش FEVE و PVDF و همچنیـن Atlas Bond جهـت تولید ACP اکونومی جهت اسـتفاده در دکوراسـیون داخلـی و تابلو، نمود. در سـال ۱۳۹۱تولیـد ورقهـای کامپوزیـت نمـا بـا برنـد Galaxy Bond در ایـران بصورت CKD با ماشـین آالت پیشـرفته، سیسـتم کنتـرل کیفـی مسـتمر و دقیق جهـت تضمین کیفیت محصـول تولیـدی، آغاز گردید. اسـتفاده از کویلهـای بـا پوشـش PVDF و FEVE و درخواسـت باالتریـن ضخامت رنـگ با باالترین درصـد مواد PVDF و رعایـت دقیـق ضخامـت آلومینیـوم از معتبرتریـن تولید کنندگان بیـن المللی کویـل آلومینیـوم و همچنین کنترل دقیـق آزمایشـگاهی مـواد اولیـه جهت صحت ضخامت و نوع پوشـش بخشـی از فرآیندیسـت کـه موفقیت و خوش نامـی GalaxyBond را در بـازار رقابتـی به ارمغان آورده اسـت.

امتیاز کاربران

۵ از ۵

از مجموع ۳ رای

نمونه کارها(پروژه)


تا کنون نمونه کاری از این فروشنده ثبت نشده است!