گروه بتن و ملزومات آن

زیرگروه های بتن و ملزومات آن

5 کالا
0 کالا

کالاها و خدمات بتن و ملزومات آن

بتن آماده عیار ۱۴۰ عمران مدرن

فروشنده: عمران مدرن نمایندگی شماره یک

قیمت کالا: 100,000تومان / مترمکعب

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

زمان آماده سازی: 2 روز

بتن آماده عیار ۱۴۰ عمران مدرن

فروشنده: شرکت آپتوس ایران

قیمت کالا: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

زمان آماده سازی: 1 روز

بتن آماده عیار ۱۴۰ عمران مدرن

فروشنده: عمران مدرن (مرکزی)

قیمت کالا: 99,000تومان / مترمکعب

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

زمان آماده سازی: 2 روز

:( مورد جدیدی وجود ندارد