گروه اتصالات کوپلر

قیمت اتصالات کوپلر شاید در ابتدا تحمیل یک هزینه اضافی به اسکلت سازی به نظر بیاید اما با در نظر گرفتن قیمت آرماتور و میزان آرماتور اورلپ، که حدودا در هر سازه بتنی 15% کل آرماتور مصرفی را شامل می شود، قیمت اتصالات کوپلر را توجیه پذیر می کند. از طرف دیگر اتصال کوپلر تراکم آرماتورهای ناشی از اورلپ را کاهش داده و بتن ریزی را تسهیل می کند و در نهایت بتن مطلوب تری به دست می دهد. ضمن اینکه قابلیت اطمینان به اتصالات مکانیکی بسیار بیشتر از اتصال اورلپ می‌باشد چرا که در پروسه انتقال نیرو از یک آرماتور به آرماتور بعدی هیچگونه وابستگی به بتن وجود ندارد و اضافه بر آن یک اتصال مکانیکی بسیار قوی تر و مستحکم تر از اتصال اورلپ می‌باشد.

کالاهای اتصالات کوپلر

:( مورد جدیدی وجود ندارد