ورق گالوانیزه 1.5

ورق گالوانیزه 1.5

دسته بندی
ورق گالوانیزه
تعداد ارائه دهنده ها
۱۰۶ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۳۶۳۵ تومان تا ۲۹۵۰۱ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۵

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۳۰۰

۲۴ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵,۵۵۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۲۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۵,۳۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۶۸۸

دیروز

توضیحات

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۴۰۰

دیروز

توضیحات

۴

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۴۵

location

بنگاه تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۶۱۰

دیروز

توضیحات

ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۵

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۳۰۰

۲۴ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵,۵۵۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۲۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۵,۳۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۶۸۸

دیروز

توضیحات

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۴۰۰

دیروز

توضیحات

۴

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۴۵

location

بنگاه تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۶۱۰

دیروز

توضیحات

ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 امیرکبیر کاشان

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۶۰۱

۲۲ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

۵

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۵۰۱

۲۴ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۶۸۸

دیروز

توضیحات

۴

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۴۵

location

بنگاه تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۶۴۰

۱۳ مرداد ۱۴۰۱

توضیحات

ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 هفت الماس

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۷۰۱

۲۱ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

۵

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۰۰۱

۲۴ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۵,۰۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴,۹۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۷۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۶۸۸

۳ روز پیش

توضیحات

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۴۰۰

دیروز

توضیحات

۴

******۰۲۱۴۵

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۸۹۶

۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 هفت الماس

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۸۰۱

۲۰ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

۵

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۰۰۱

۲۴ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۵,۰۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴,۹۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۷۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۶

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۴۰۰

دیروز

توضیحات

۴

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۴۵

location

بنگاه تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۸۹۶

۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

ابتدا
۱
۲
۳
انتها

ورق گالوانیزه 1.5