درب پوش آب باران قاب 74 میلیمتر- فربد

دسته بندی

دکوراسیون

بازه قیمت

از ۰ تومان تا ۰ تومان

توضیحات قیمت

درب پوش آب باران قاب 74 میلیمتر- فربد

دسته بندی
دکوراسیون
تعداد ارائه دهنده ها
۰ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۰ تومان تا ۰ تومان
توضیحات قیمت

introمعرفی کالا
commentنظرات و سوالات
bookmarkافزودن به علاقه مندی
shareاشتراک گذاری
sortمرتب سازی بر اساس

filterفیلتر کردن پیشنهادات


معرفی کالا


شـرکت کار تجـارت فربـد، کارخانـه خـود را در سـال ۱۳۸۶ تاسـیس کـرد. ایـن کارخانـه در زمینـی بـه مسـاحت دو هکتار و زیربنـای ۷۵۰۰ مترمربـع، در شـهرک صنعتی اشـتهارد سـاخته شـد و در سـال ۱۳۹۰ بـه بهرهبـرداری رسـید. در ایـن مجموعـه تولیـدی، از ماشـینآالت و تجهیـزات برندهـای مطرحـی چون Maffei Krauss آلمـان، Greiner اتریـش و سـایر تامینکننـدگان اروپایـی اسـتفاده میشـود. ایـن تجهیـزات ظرفیـت تولیـد این مجموعـه را بـه ۱۲ هـزار تـن در سـال رسـانده اند.

شـرکت فربـد بـا داشـتن قابلیـت تولیـد 16 سـطح مقطـع در سـری 70 چهار، پنـج حفـره، دارای کاملترین سـبد محصولی سـری 70 در ایران اسـت. کلیـه محصولات این شـرکت امکان عرضـه بـه صـورت پروفیـل سـفید، لمینیـت و مغـز رنگـی را دارنـد.

Powered by Froala Editor

نظرات کاربران