بازشو پنجره سری ۶۰ چهار حفره رال B- فربد

دسته بندی

دکوراسیون

بازه قیمت

از ۰ تومان تا ۰ تومان

توضیحات قیمت

بازشو پنجره سری ۶۰ چهار حفره رال B- فربد

دسته بندی
دکوراسیون
تعداد ارائه دهنده ها
۱ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۰ تومان تا ۰ تومان
توضیحات قیمت

introمعرفی کالا
commentنظرات و سوالات
bookmarkافزودن به علاقه مندی
shareاشتراک گذاری
sortمرتب سازی بر اساس

filterفیلتر کردن پیشنهادات


بازشو پنجره سری ۶۰ چهار حفره رال B- فربد


فربد

۵

phone

*******۰۹

location

تهران منطقه 3

قیمت:

نامشخص

بازشو پنجره سری ۶۰ چهار حفره رال B- فربد


shop

فروشنده

فربد
phone

*******۰۹

قیمت کل:

نامشخص

ابتدا
۱
انتها

معرفی کالا


شـرکت کار تجـارت فربـد، کارخانـه خـود را در سـال ۱۳۸۶ تاسـیس کـرد. ایـن کارخانـه در زمینـی بـه مسـاحت دو هکتار و زیربنـای ۷۵۰۰ مترمربـع، در شـهرک صنعتی اشـتهارد سـاخته شـد و در سـال ۱۳۹۰ بـه بهرهبـرداری رسـید. در ایـن مجموعـه تولیـدی، از ماشـینآالت و تجهیـزات برندهـای مطرحـی چون Maffei Krauss آلمـان، Greiner اتریـش و سـایر تامینکننـدگان اروپایـی اسـتفاده میشـود. ایـن تجهیـزات ظرفیـت تولیـد این مجموعـه را بـه ۱۲ هـزار تـن در سـال رسـانده اند.

شـرکت فربـد بـا بهره گیـری از قالبهـای شـرکت Greiner، تولیـد 20 سـطح مقطـع پروفیـل 60 سـه، چهـار حفـره در سـری های نرمـال و بازسـازی را دارا مـی باشـد. این محصولات در دو دسـته گریـد A و گرید B رال آلمـان تولیـد می‌شـوند.

Powered by Froala Editor

نظرات کاربران