لیست کالاها

دیوار پیش ساخته بتنی

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۲۱۷۷۸۹۶۶۲۵

ضد یخ بتن

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۲۱۷۷۸۹۶۶۲۵

میکروسیلیس

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۲۱۷۷۸۹۶۶۲۵

سنگ مرمر

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۲۱۷۷۸۹۶۶۲۵

بتن آماده عیار ۱۴۰ عمران مدرن

عمران مدرن نمایندگی شماره یک

قیمت: 100,000تومان / مترمکعب

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02177896625

سقف عرشه فولادی آسمان خراش

آسمان خراش

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۲۱۸۸۸۴۹۴۱۰

بتن آماده استاندارد

شركت دیسمان ساز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۹۱۲۶۶۲۶۴۱۸

بتن آماده استاندارد

بتن سازان سیس

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۲۶۱۳۵۰۸۵۷۱

بتن آماده استاندارد

البرز بتن مهرشهر

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۲۶۳۳۵۱۶۷۱۵

بتن آماده استاندارد

جهان بتن کرج

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۲۶۳۷۳۱۸۱۰۰

بتن آماده استاندارد

کاران تینو ایرانیان

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۹۱۲۳۶۰۹۴۸۰

بتن آماده استاندارد

بتن ریزان پاسارگاد

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۲۶۳۴۷۶۳۱۹۸

بتن آماده استاندارد

آلاوود

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۹۱۲۳۶۰۶۸۷۵

بتن آماده استاندارد

بتن آماده پاسداران

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۲۱۲۲۹۵۱۱۳۲

بتن آماده استاندارد

دژ ایستا بتن آریا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۲۱۵۶۲۲۸۱۲۰

بتن آماده استاندارد

آرتا بتن خان محمدی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۲۱۵۵۲۱۲۵۹۲

بتن آماده استاندارد

قائم بتن ورامین

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۲۱۳۶۲۰۰۹۳۳

بتن آماده استاندارد

تکنام بتن رباط کریم

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۲۱۴۴۲۶۱۴۵۸

بتن آماده استاندارد

آذر بتن خان محمدی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۲۱۵۵۲۵۷۲۶۴

:( مورد جدیدی وجود ندارد