میلگرد ۳۲ خلیج فارس (آتیه خاورمیانه) ( آجدار - A3 )

میلگرد ۳۲ خلیج فارس (آتیه خاورمیانه) ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 4

میلگرد ۳۲ خلیج فارس (آتیه خاورمیانه) ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۳۲ خلیج فارس (آتیه خاورمیانه) ( آجدار - A3 )