میلگرد ۲۸ کیهان نورد مهام ایرانیان ( آجدار - A3 )

میلگرد ۲۸ کیهان نورد مهام ایرانیان ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 2

میلگرد ۲۸ کیهان نورد مهام ایرانیان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۲۸ کیهان نورد مهام ایرانیان ( آجدار - A3 )