میلگرد ۲۸ کاوه اروند ( آجدار - A3 )

میلگرد ۲۸ کاوه اروند ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 4

میلگرد ۲۸ کاوه اروند ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۲۰۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۲۹۴

هفته پیش

۴

phone

******۰۲۱۴۵

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۲۸ کاوه اروند ( آجدار - A3 )