میلگرد ۲۸ قائم اصفهان ( آجدار - A3 )

میلگرد ۲۸ قائم اصفهان ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 6

میلگرد ۲۸ قائم اصفهان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۵۲۵

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۶۶۵

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۹۶۳

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۶۲۵

هفته پیش

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-