میلگرد ۲۸ قائم اصفهان ( آجدار - A3 )

میلگرد ۲۸ قائم اصفهان ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 5

میلگرد ۲۸ قائم اصفهان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۸۰۰

-۱ روز پیش

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۱۱۰

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۷۶۵

۱۵ مرداد ۱۴۰۲

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

میلگرد ۲۸ قائم اصفهان ( آجدار - A3 )