میلگرد ۲۸ ذوب آهن کرمان (نورد کرمان) ( آجدار - A3 )

میلگرد ۲۸ ذوب آهن کرمان (نورد کرمان) ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 3

میلگرد ۲۸ ذوب آهن کرمان (نورد کرمان) ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

میلگرد ۲۸ ذوب آهن کرمان (نورد کرمان) ( آجدار - A3 )