میلگرد ۲۸ خلیج فارس (آتیه خاورمیانه) ( آجدار - A3 )

میلگرد ۲۸ خلیج فارس (آتیه خاورمیانه) ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 3

میلگرد ۲۸ خلیج فارس (آتیه خاورمیانه) ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۲۸ خلیج فارس (آتیه خاورمیانه) ( آجدار - A3 )