میلگرد ۲۸ خرمدشت تاکستان ( آجدار - A3 )

میلگرد ۲۸ خرمدشت تاکستان ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 4

میلگرد ۲۸ خرمدشت تاکستان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۵۰۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۲۰۲

۲۱ شهریور ۱۴۰۲

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۰۲۰

۳ اسفند ۱۴۰۱

میلگرد ۲۸ خرمدشت تاکستان ( آجدار - A3 )