میلگرد ۲۸ آذر فولاد امین تیکمه داش ( آجدار - A3 )

میلگرد ۲۸ آذر فولاد امین تیکمه داش ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 7

میلگرد ۲۸ آذر فولاد امین تیکمه داش ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۲۰۰

-۱ روز پیش

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۲۹۴

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۶۶

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۲۹۴

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۴۵

تماس بگیرید

-

میلگرد ۲۸ آذر فولاد امین تیکمه داش ( آجدار - A3 )