میلگرد ۱۰ کوثر اهواز ( آجدار - A3 )

میلگرد ۱۰ کوثر اهواز ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 7

میلگرد ۱۰ کوثر اهواز ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۴۱۵

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۱۸۵

دیروز

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۶۴۲

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-