میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه داش ( آجدار - A3 )

میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه داش ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 5

میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه داش ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۷۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۷۵۳

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۷۹۸

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۷۵۲

دیروز

میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه داش ( آجدار - A3 )