میلگرد ۱۰ هیربد ( آجدار - A3 )

میلگرد ۱۰ هیربد ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 4

میلگرد ۱۰ هیربد ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

زرندیه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۱۰ هیربد ( آجدار - A3 )