میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستان ( آجدار - A3 )

میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستان ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 5

میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۳۰۰

امروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۷۴۵

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

تاکستان

کیلوگرم

۲۲,۵۶۹

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۷۵۲

دیروز

میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستان ( آجدار - A3 )