میلگرد ۱۰ بردسیر کرمان ( آجدار - A3 )

میلگرد ۱۰ بردسیر کرمان ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 7

میلگرد ۱۰ بردسیر کرمان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

بردسیر (کرمان)

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-