میلگرد ۱۰ احرامیان یزد ( آجدار - A3 )

میلگرد ۱۰ احرامیان یزد ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 5

میلگرد ۱۰ احرامیان یزد ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۳۰۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۸۴۵

امروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۸۷۵

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

میلگرد ۱۰ احرامیان یزد ( آجدار - A3 )