Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

قرارداد پیمانکاری ساختمان

قرارداد پیمانکاری ساختمان تعیین کننده وظایف و مسئولیت های طرفین می باشد. در صورت بروز اختلاف، قرارداد پیمانکاری ساختمان می تواند مشخص کننده رای نهایی باشد. در متن قرارداد پیمانکاری ساختمان مواردی همچون مشخصات طرفین قرارداد، موضوع قرارداد پیمانکاری، مدت زمان پروژه و مبلغ مورد توافق ذکر می گردد. همچنین نمونه قرارداد پیمانکاری شامل ضمانت اجرای تعیین شده بابت تاخیر، تعهدات پیمانکار و کارفرما، مواردی که منجر به فسخ قرارداد می شود، شرایط توافق شده برای پرداخت و نحوه نظارت بر عملکرد پیمانکار ساختمان می باشد.

قرارداد پیمانکاری تک نفره ، قرارداد پیمانکاری امانی ، قرارداد پیمانکاری ساخت و ساز صفر تا صد و قرارداد پیمانکاری ساختمان درصدی ، از انواع قرارداد پیمانکاری ساختمان است. طرفین قرارداد پیمانکاری می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. در صورتی که اشخاص حقوقی یک یا دو طرف قرارداد باشند، حضور نمایندگان قانونی آنها ضرورت دارد. مبلغ قرارداد با توجه به هزینه تهیه مصالح، هزینه بالاسری، سود پیمانکار، منابع انسانی و تجهیزات و … برآورد شده و مورد توافق نهایی طرفین قرارداد قرار می گیرد. چگونگی روند پرداخت شامل تعداد مراحل پرداخت، نحوه و میزان پرداخت در هر مرحله، و زمان پرداخت نیز تعیین می گردد.

در صورت دیرکرد هر یک از طرفین قرارداد، خسارت آن باید به نحوی برای طرف مقابل جبران گردد. یکی از راهکارها برای سهولت بررسی در زمان بروز اختلاف، تعیین داور بی طرف به هنگام عقد قرارداد پیمانکاری ساختمان است. اختلافات پیش آمده ابتدا از طریق سازش بین طرفین حل و فصل شده و در غیر این صورت به داور تعیین شده مراجعه می نمایند.

قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری اجرای فضای سبز

طرفین قرارداد پیمانکاری اجرای فضای سبز هنگام تنظیم قرارداد پیمانکاری اجرای فضای سبز باید ابتدا طرفین قرارداد به طور دقیق تعیین شده و رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا تبیین شود. طرفین قرارداد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی …

بیشتر بخوانید »
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری گچکاری ساختمان

طرفین قرارداد پیمانکاری گچکاری ساختمان هنگام تنظیم قرارداد پیمانکاری گچکاری ساختمان باید ابتدا طرفین قرارداد به طور دقیق تعیین شده و رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا تبیین شود. طرفین قرارداد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند که …

بیشتر بخوانید »
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری نقاشی ساختمان

طرفین قرارداد پیمانکاری نقاشی ساختمان هنگام تنظیم قرارداد پیمانکاری نقاشی ساختمان باید ابتدا طرفین قرارداد به طور دقیق تعیین شده و رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا تبیین شود. طرفین قرارداد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند که …

بیشتر بخوانید »
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری ساخت سوله اسکلت فلزی

طرفین قرارداد پیمانکاری ساخت سوله اسکلت فلزی هنگام تنظیم قرارداد پیمانکاری ساخت سوله اسکلت فلزی باید ابتدا طرفین قرارداد به طور دقیق تعیین شده و رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا تبیین شود. طرفین قرارداد ممکن است اشخاص حقیقی و …

بیشتر بخوانید »