استعلام قیمت
بدون شماره
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

کفپوش بتنی ترافیکی

کفپوش بتنی ترافیکی از مصالح پرکاربرد در مکان های پرتردد مانند پارکینگ ها، خیابان و سالن های ورزشی است. کفپوش بتنی ترافیکی باید مقاومت بالا در برابر عبور خودروها داشته باشد. آلودگی های محیط را جذب نکند و پاکسازی آن آسان باشد. نسبت به مواد شیمیایی مقاوم باشد. با محیط و اقلیم منطقه سازگار باشد. همچنین کفپوش بتنی ترافیکی به دلیل قرارگیری در مکان های پرتردد باید نصب آسان و سریع داشته باشد.

کفپوش بتنی ترافیکی قیمت

کفپوش بتنی ترافیکی برند شنزار طرح ساده با ابعاد ۶۰*۶۰*۶ رنگ سیمانی موجود می باشد. قیمت این کفپوش بتنی ترافیکی ۱۲۶۹۰۰ تومان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش کفپوش بتنی ترافیکی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.
عکس ________

کفپوش بتنی ترافیکی برند شنزار طرح ساده با ابعاد ۶۰*۶۰*۶ رنگ خاکستری روشن موجود می باشد. قیمت این کفپوش بتنی ترافیکی ۱۳۷۴۰۰ تومان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش کفپوش بتنی ترافیکی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.
عکس ________

کفپوش بتنی ترافیکی برند پرشین بتن جم طرح ساده با ابعاد ۵۰*۳۰*۶ رنگ زرد موجود می باشد. قیمت این کفپوش بتنی ترافیکی ۲۴۱۰۰۰ تومان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش کفپوش بتنی ترافیکی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.
عکس کفپوش-بتنی-۳۱۸

کفپوش بتنی ترافیکی برند پرشین بتن جم طرح ساده با ابعاد ۵۰*۳۰*۶ رنگ دودی موجود می باشد. قیمت این کفپوش بتنی ترافیکی ۱۶۹۰۰۰ تومان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش کفپوش بتنی ترافیکی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.
عکس کفپوش-بتنی-۳۱۹

کفپوش بتنی ترافیکی برند پرشین بتن جم طرح ساده با ابعاد ۵۰*۴۰*۶ رنگ طوسی موجود می باشد. قیمت این کفپوش بتنی ترافیکی ۱۵۲۰۰۰ تومان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش کفپوش بتنی ترافیکی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.
عکس کفپوش-بتنی-۳۲۰

کفپوش بتنی ترافیکی برند پرشین بتن جم طرح ساده با ابعاد ۵۰*۵۰*۸ رنگ طوسی موجود می باشد. قیمت این کفپوش بتنی ترافیکی ۱۹۶۰۰۰ تومان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش کفپوش بتنی ترافیکی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.
عکس کفپوش-بتنی-۳۲۱

کفپوش بتنی ترافیکی
نمونه کفپوش بتنی ترافیکی

کفپوش بتنی ترافیکی برند فیال بتن سازه طرح ساده با ابعاد ۱۰*۲۰ رنگ قرمز موجود می باشد. قیمت این کفپوش بتنی ترافیکی ۲۱۳۰۰۰ تومان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش کفپوش بتنی ترافیکی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.
عکس _______

کفپوش بتنی ترافیکی برند فیال بتن سازه طرح ساده با ابعاد ۱۰*۲۰ رنگ زرد موجود می باشد. قیمت این کفپوش بتنی ترافیکی ۲۳۹۰۰۰ تومان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش کفپوش بتنی ترافیکی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.
عکس _______

کفپوش بتنی ترافیکی برند فیال بتن سازه طرح ساده با ابعاد ۱۰*۲۰ رنگ آبی موجود می باشد. قیمت این کفپوش بتنی ترافیکی ۲۳۹۰۰۰ تومان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش کفپوش بتنی ترافیکی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.
عکس _______

کفپوش بتنی ترافیکی ساده

کفپوش بتنی ترافیکی برند فیال بتن سازه طرح ساده با ابعاد ۱۰*۲۰ رنگ سبز موجود می باشد. قیمت این کفپوش بتنی ترافیکی ۲۳۹۰۰۰ تومان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش کفپوش بتنی ترافیکی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.
عکس _______

کفپوش بتنی ترافیکی برند فیال بتن سازه طرح ساده با ابعاد ۲۰*۲۰ رنگ آبی موجود می باشد. قیمت این کفپوش بتنی ترافیکی ۲۳۹۰۰۰ تومان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش کفپوش بتنی ترافیکی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.
عکس _______

کفپوش بتنی ترافیکی برند فیال بتن سازه طرح ساده با ابعاد ۲۰*۲۰ رنگ سبز موجود می باشد. قیمت این کفپوش بتنی ترافیکی ۲۳۹۰۰۰ تومان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش کفپوش بتنی ترافیکی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.
عکس _______

کفپوش بتنی ترافیکی برند پرشین بتن جم طرح ساده با ابعاد ۵۰*۴۰*۶ رنگ قرمز موجود می باشد. قیمت این کفپوش بتنی ترافیکی ۲۳۴۰۰۰ تومان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش کفپوش بتنی ترافیکی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.
عکس کفپوش-بتنی-۳۲۲

کفپوش بتنی ترافیکی برند پرشین بتن جم طرح ساده با ابعاد ۵۰*۴۰*۶ رنگ زرد موجود می باشد. قیمت این کفپوش بتنی ترافیکی ۲۳۹۰۰۰ تومان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش کفپوش بتنی ترافیکی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.
عکس کفپوش-بتنی-۳۲۳

کفپوش بتنی ترافیکی برند پرشین بتن جم طرح ساده با ابعاد ۵۰*۴۰*۶ رنگ دودی موجود می باشد. قیمت این کفپوش بتنی ترافیکی ۱۶۸۰۰۰ تومان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش کفپوش بتنی ترافیکی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.
عکس کفپوش-بتنی-۳۲۴

کفپوش بتنی ترافیکی برند پرشین بتن جم طرح ساده با ابعاد ۵۰*۵۰*۶ رنگ دودی موجود می باشد. قیمت این کفپوش بتنی ترافیکی ۱۷۰۰۰۰ تومان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش کفپوش بتنی ترافیکی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.
عکس کفپوش-بتنی-۳۲۵

کفپوش بتنی ترافیکی برند پرشین بتن جم طرح ساده با ابعاد ۵۰*۵۰*۶ رنگ قرمز موجود می باشد. قیمت این کفپوش بتنی ترافیکی ۱۷۵۰۰۰ تومان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش کفپوش بتنی ترافیکی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.
عکس کفپوش-بتنی-۳۲۶

کفپوش بتنی ترافیکی برند پرشین بتن جم طرح ساده با ابعاد ۵۰*۳۰*۸ رنگ طوسی موجود می باشد. قیمت این کفپوش بتنی ترافیکی ۱۷۹۰۰۰ تومان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش کفپوش بتنی ترافیکی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.
عکس کفپوش-بتنی-۳۲۹

کفپوش بتنی ترافیکی برند پرشین بتن جم طرح ساده با ابعاد ۵۰*۳۰*۸ رنگ قرمز موجود می باشد. قیمت این کفپوش بتنی ترافیکی ۳۰۲۰۰۰ تومان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش کفپوش بتنی ترافیکی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.
عکس کفپوش-بتنی-۳۳۰

کفپوش بتنی ترافیکی برند پرشین بتن جم طرح ساده با ابعاد ۵۰*۴۰*۸ رنگ طوسی موجود می باشد. قیمت این کفپوش بتنی ترافیکی ۲۰۱۰۰۰ تومان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش کفپوش بتنی ترافیکی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.
عکس کفپوش-بتنی-۳۳۳

کفپوش بتنی ترافیکی طرح دار

کفپوش بتنی ترافیکی برند پرشین بتن جم طرح ساده با ابعاد ۵۰*۴۰*۸ رنگ قرمز موجود می باشد. قیمت این کفپوش بتنی ترافیکی ۳۰۶۰۰۰ تومان می باشد.

کفپوش بتنی ترافیکی
کفپوش بتنی ترافیکی

برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش کفپوش بتنی ترافیکی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.
عکس کفپوش-بتنی-۳۳۴

کفپوش بتنی ترافیکی برند پرشین بتن جم طرح ساده با ابعاد ۵۰*۵۰*۸ رنگ قرمز موجود می باشد. قیمت این کفپوش بتنی ترافیکی ۳۰۲۰۰۰ تومان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش کفپوش بتنی ترافیکی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.
عکس کفپوش-بتنی-۳۳۷

کفپوش بتنی ترافیکی برند پرشین بتن جم طرح ساده با ابعاد ۵۰*۵۰*۸ رنگ زرد موجود می باشد. قیمت این کفپوش بتنی ترافیکی ۳۰۷۰۰۰ تومان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش کفپوش بتنی ترافیکی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.
عکس کفپوش-بتنی-۳۳۸

کفپوش بتنی ترافیکی برند پرشین بتن جم طرح ساده با ابعاد ۵۰*۵۰*۸ رنگ دودی موجود می باشد. قیمت این کفپوش بتنی ترافیکی ۲۱۶۰۰۰ تومان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش کفپوش بتنی ترافیکی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.
عکس کفپوش-بتنی-۳۳۹

کفپوش بتنی

واش بتن

نیوجرسی بتنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای متن ها چه امتیازی می دهید؟

امتیاز کاربران: 5 ( 5 نظر)

۴ نظر

  1. کفپوش بتنی ترافیکی فقط طرح ساده داره؟

  2. شما برای خرید کفپوش بتنی ترافیکی کدام برند را پیشنهاد می کنید؟