استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن میلگرد کویر کاشان

وزن میلگرد کویر کاشان برای طیف قطرهای تولیدی در جدول زیر ارائه شده است. وزن میلگرد معمولا بر اساس جنس شمش تولید کارخانه و فرآیند تولید تغییر میکند. بر همین اساس وزن میلگردکویر کاشان در بیشتر موارد بیشتر از وزن استاندارد اشتال است. جدول زیر برای محاسبه ی قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲ متری به کار می آید. در ادامه مشخصات میلگرد کویر کاشان به همراه تعداد شاخه میلگرد در هر بندیل و هر تریلی محاسبه شده است.

کارخانه – قطر – استاندارد

وزن میلگرد کویر کاشان

وزن استاندارد

وزن میلگرد ۸ کویر کاشان A2

5

4.74

وزن میلگرد ۸ کویر کاشان A3

5

4.74

وزن میلگرد ۱۰ کویر کاشان A2

7.41

7.4

وزن میلگرد ۱۰ کویر کاشان A3

7.41

7.4

وزن میلگرد ۱۰ کویر کاشان A4

7.41

7.4

وزن میلگرد ۱۲ کویر کاشان A2

11

10.65

وزن میلگرد ۱۲ کویر کاشان A3

11

10.65

وزن میلگرد ۱۲ کویر کاشان A4

11

10.65

وزن میلگرد ۱۴ کویر کاشان A1

14.8

14.52

وزن میلگرد ۱۴ کویر کاشان A3

14.9

14.52

وزن میلگرد ۱۴ کویر کاشان A4

14.1

14.52

وزن میلگرد ۱۶ کویر کاشان A1

19.2

18.96

وزن میلگرد ۱۶ کویر کاشان A3

19.2

18.96

وزن میلگرد ۱۶ کویر کاشان A4

19.2

18.96

وزن میلگرد ۱۸ کویر کاشان A1

12

24

وزن میلگرد ۱۸ کویر کاشان A3

24.06

24

وزن میلگرد ۱۸ کویر کاشان A4

24.6

24

وزن میلگرد ۲۰ کویر کاشان A1

30

29.64

وزن میلگرد ۲۰ کویر کاشان A3

30

29.64

وزن میلگرد ۲۰ کویر کاشان A4

30

29.64

وزن میلگرد ۲۲ کویر کاشان A1

36

35.76

وزن میلگرد ۲۲ کویر کاشان A3

37

35.76

وزن میلگرد ۲۲ کویر کاشان A4

38

35.76

وزن میلگرد ۲۵ کویر کاشان A1

46.4

46.2

وزن میلگرد ۲۵ کویر کاشان A3

46.4

46.2

وزن میلگرد ۲۵ کویر کاشان A4

46.4

46.2

وزن میلگرد ۲۸ کویر کاشان A1

58.5

57.96

وزن میلگرد ۲۸ کویر کاشان A3

58.6

57.96

وزن میلگرد ۳۰ کویر کاشان A1

74.4

75.72

وزن میلگرد ۳۰ کویر کاشان A3

74.4

75.72

وزن میلگرد ۳۰ کویر کاشان A4

74.4

75.72

وزن میلگرد ۳۲ کویر کاشان A1

76

75.72

وزن میلگرد ۳۲ کویر کاشان A3

76

75.72

وزن میلگرد ۳۲ کویر کاشان A4

76

75.72

وزن میلگرد ۳۶ کویر کاشان A1

96

95.88

وزن میلگرد ۳۶ کویر کاشان A3

96

95.88

وزن میلگرد ۳۶ کویر کاشان A4

96

95.88

وزن میلگرد ۴۰ کویر کاشان A3

118

118.44

وزن میلگرد ۴۰ کویر کاشان A3

118

118.44

وزن میلگرد ۴۰ کویر کاشان A4

118

118.44

وزن هر شاخه میلگرد کویر کاشان

وزن میلگرد کویر کاشان

هر شاخه میلگرد کویر کاشان ۱۲ متری و در قطرهای مختلف در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. وزن هر متر میلگرد نیز ارائه شده تا در صورتی که طول میلگرد کمتر از ۱۲ متر باشد امکان محاسبه ی وزن وجود داشته باشد. مشخصات شیمیایی و فیزیکی میلگردها نیز در ادامه ارائه شده و مشخصات و شماره تماس کارخانه نیز در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

وزن میلگرد ۸ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۸ حدود ۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۸ حدود ۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ کویر کاشان

وزن استاندارد

۰.۴۲

۰.۳۹

وزن میلگرد ۸ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۸ حدود ۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۸ حدود ۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ کویر کاشان

وزن استاندارد

۰.۴۲

۰.۳۹

وزن میلگرد ۱۰ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۱۰ حدود ۷.۴۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۱۰ حدود ۷.۴۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ کویر کاشان

وزن استاندارد

۰.۶۲

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۰ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۱۰ حدود ۷.۴۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۱۰ حدود ۷.۴۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ کویر کاشان

وزن استاندارد

۰.۶۲

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۰ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۱۰ حدود ۷.۴۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۱۰ حدود ۷.۴۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ کویر کاشان

وزن استاندارد

۰.۶۲

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۲ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۱۲ حدود ۱۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۱۲ حدود ۱۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ کویر کاشان

وزن استاندارد

۰.۹۲

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۲ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۱۲ حدود ۱۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۱۲ حدود ۱۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ کویر کاشان

وزن استاندارد

۰.۹۲

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۲ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۱۲ حدود ۱۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۱۲ حدود ۱۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ کویر کاشان

وزن استاندارد

۰.۹۲

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۴ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۱۴ حدود ۱۴.۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۱۴ حدود ۱۴.۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ کویر کاشان

وزن استاندارد

۱.۲۴

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۴ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۱۴ حدود ۱۴.۹ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۱۴ حدود ۱۴.۹ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ کویر کاشان

وزن استاندارد

۱.۲۱

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۴ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۱۴ حدود ۱۴.۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۱۴ حدود ۱۴.۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ کویر کاشان

وزن استاندارد

۱.۲۵

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۶ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۱۶ حدود ۱۹.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۱۶ حدود ۱۹.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ کویر کاشان

وزن استاندارد

۱.۶

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۶ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۱۶ حدود ۱۹.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۱۶ حدود ۱۹.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ کویر کاشان

وزن استاندارد

۱.۶

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۶ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۱۶ حدود ۱۹.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۱۶ حدود ۱۹.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ کویر کاشان

وزن استاندارد

۱.۶

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۸ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۱۸ حدود ۱۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۱۸ حدود ۱۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ کویر کاشان

وزن استاندارد

۱

۲

وزن میلگرد ۱۸ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۱۸ حدود ۲۴.۰۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۱۸ حدود ۲۴.۰۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ کویر کاشان

وزن استاندارد

۲.۰۱

۲

وزن میلگرد ۱۸ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۱۸ حدود ۲۴.۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۱۸ حدود ۲۴.۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ کویر کاشان

وزن استاندارد

۲.۰۵

۲

وزن میلگرد ۲۰ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۲۰ حدود ۳۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۲۰ حدود ۳۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ کویر کاشان

وزن استاندارد

۲.۵

۲.۴۷

وزن میلگرد ۲۰ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۲۰ حدود ۳۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۲۰ حدود ۳۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ کویر کاشان

وزن استاندارد

۲.۵

۲.۴۷

وزن میلگرد ۲۰ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۲۰ حدود ۳۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۲۰ حدود ۳۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ کویر کاشان

وزن استاندارد

۲.۵

۲.۴۷

وزن میلگرد ۲۲ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۲۲ حدود ۳۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۲۲ حدود ۳۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ کویر کاشان

وزن استاندارد

۳

۲.۹۸

وزن میلگرد ۲۲ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۲۲ حدود ۳۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۲۲ حدود ۳۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ کویر کاشان

وزن استاندارد

۳.۱۷

۲.۹۸

وزن میلگرد ۲۵ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۲۵ حدود ۴۶.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۲۵ حدود ۴۶.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ کویر کاشان

وزن استاندارد

۳.۸۷

۳.۸۵

وزن میلگرد ۲۵ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۲۵ حدود ۴۶.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۲۵ حدود ۴۶.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ کویر کاشان

وزن استاندارد

۳.۸۷

۳.۸۵

وزن میلگرد ۲۵ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۲۵ حدود ۴۶.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۲۵ حدود ۴۶.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ کویر کاشان

وزن استاندارد

۳.۸۷

۳.۸۵

وزن میلگرد ۲۸ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۲۸ حدود ۵۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۲۸ حدود ۵۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ کویر کاشان

وزن استاندارد

۴.۸۸

۴.۸۳

وزن میلگرد ۲۸ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۲۸ حدود ۵۸.۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۲۸ حدود ۵۸.۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ کویر کاشان

وزن استاندارد

۴.۸۹

۴.۸۳

وزن میلگرد ۳۰ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۳۰ حدود ۷۴.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۰ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۳۰ حدود ۷۴.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۰ کویر کاشان

وزن استاندارد

۶.۲

۶.۳۱

وزن میلگرد ۳۰ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۳۰ حدود ۷۴.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۰ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۳۰ حدود ۷۴.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۰ کویر کاشان

وزن استاندارد

۶.۲

۶.۳۱

وزن میلگرد ۳۰ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۳۰ حدود ۷۴.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۰ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۳۰ حدود ۷۴.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۰ کویر کاشان

وزن استاندارد

۶.۲

۶.۳۱

وزن میلگرد ۳۲ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۳۲ حدود ۷۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۳۲ حدود ۷۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ کویر کاشان

وزن استاندارد

۶.۳۴

۶.۳۱

وزن میلگرد ۳۲ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۳۲ حدود ۷۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۳۲ حدود ۷۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ کویر کاشان

وزن استاندارد

۶.۳۴

۶.۳۱

وزن میلگرد ۳۲ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۳۲ حدود ۷۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۳۲ حدود ۷۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ کویر کاشان

وزن استاندارد

۶.۳۴

۶.۳۱

وزن میلگرد ۳۶ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۳۶ حدود ۹۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۶ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۳۶ حدود ۹۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۶ کویر کاشان

وزن استاندارد

۸

۷.۹۹

وزن میلگرد ۳۶ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۳۶ حدود ۹۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۶ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۳۶ حدود ۹۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۶ کویر کاشان

وزن استاندارد

۸

۷.۹۹

وزن میلگرد ۳۶ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۳۶ حدود ۹۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۶ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۳۶ حدود ۹۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۶ کویر کاشان

وزن استاندارد

۸

۷.۹۹

وزن میلگرد ۴۰ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۴۰ حدود ۱۱۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۴۰ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۴۰ حدود ۱۱۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۴۰ کویر کاشان

وزن استاندارد

۹.۸۴

۹.۸۷

وزن میلگرد ۴۰ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۴۰ حدود ۱۱۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۴۰ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۴۰ حدود ۱۱۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۴۰ کویر کاشان

وزن استاندارد

۹.۸۴

۹.۸۷

وزن میلگرد ۴۰ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کویر کاشان نمره ۴۰ حدود ۱۱۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۴۰ کویر کاشان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کویر کاشان نمره ۴۰ حدود ۱۱۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۴۰ کویر کاشان

وزن استاندارد

۹.۸۴

۹.۸۷

میلگرد کویر کاشان آجدار ( آج مارپیچ )

میلگرد کویر کاشان آج مارپیچ که با نام آج۳۴۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A2 است. نام آج۳۴۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۳۴۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد کویر کاشان

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد کویر کاشان به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۳۲

۰.۶

۰.۷۵

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد کویر کاشان

 • میزان تحمل تنش تسلیم ۳۴۰ (N/mm2)
 • میزان تحمل تنش نهایی : ۵۰۰ (N/mm2)
 • میزان رواداری میلگرد ساده کویر کاشان : ۷ میلی‌متر
 • میزان رواداری میلگرد آجدار کویر کاشان : ۸ میلی‌متر

میلگرد کویر کاشان آجدار ( آج جناقی )

میلگرد کویر کاشان آج جناقی که با نام آج۴۰۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A3 است. نام آج۴۰۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۴۰۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد کویر کاشان

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد کویر کاشان به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۲۲

۰.۶

۱.۶

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد کویر کاشان

 • میزان تحمل تنش تسلیم ۴۰۰ (N/mm2)
 • میزان تحمل تنش نهایی : ۶۰۰ (N/mm2)
 • میزان رواداری میلگرد ساده کویر کاشان : ۷ میلی‌متر
 • میزان رواداری میلگرد آجدار کویر کاشان : ۸ میلی‌متر

میلگرد کویر کاشان آجدار ( آج مرکب )

میلگرد کویر کاشان آج مرکب که با نام آج۵۰۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A4 است. نام آج۵۰۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۵۰۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد کویر کاشان

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد کویر کاشان به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۴

۰.۶

۱.۸

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد کویر کاشان

 • میزان تحمل تنش تسلیم ۵۰۰ (N/mm2)
 • میزان تحمل تنش نهایی : ۶۵۰ (N/mm2)
 • میزان رواداری میلگرد ساده کویر کاشان : ۵ میلی‌متر
 • میزان رواداری میلگرد آجدار کویر کاشان : ۶ میلی‌متر

میلگرد کویر کاشان آجدار ( بدون آج )

میلگرد کویر کاشان بدون آج که با نام آج۲۴۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A1 است. نام آج۲۴۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۲۴۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد کویر کاشان

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد کویر کاشان به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۲۲

۰.۵۵

۰.۷۵

۰.۰۵

۰.۰۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد کویر کاشان

 • میزان تحمل تنش تسلیم ۲۴۰ (N/mm2)
 • میزان تحمل تنش نهایی : ۳۶۰ (N/mm2)
 • میزان رواداری میلگرد ساده کویر کاشان : ۵ میلی‌متر
 • میزان رواداری میلگرد آجدار کویر کاشان : ۵ میلی‌متر

مشخصات کارخانه میلگرد کویر کاشان

کارخانه میلگرد کویر کاشان واقع در اصفهان از تولیدکنندگان برتر انواع میلگرد – فولاد پیش تنیده ایران است. میلگردهای تولیدی این کارخانه با شناسه‌ی ST-KAVIR به بازار عرضه می‌شود. اطلاعات تماس و آدرس این کارخانه به شرح زیر است:

تلفن دفتر فروش کارخانه کویر کاشان :

۰۳۱-۳۳۰۰

تلفن کارخانه کویر کاشان :

۰۳۱-۳۳۰۰

آدرس وب سایت میلگرد کویر کاشان :

kavirsteel.ir/

آدرس کارخانه کویر کاشان :

اصفهان – خیابان توحید – خیابان شهید قندی – جنب مرکز مخابرات شهید قندی – پلاک ۸۹

هر بندیل میلگرد۸ کویر کاشان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۸ کویر کاشان حدود ۴۰۰ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۸کویر کاشان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۸ کویر کاشان حدود ۴۴۰۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۰ کویر کاشان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۰ کویر کاشان حدود ۲۷۰ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۰کویر کاشان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۰ کویر کاشان حدود ۲۹۶۹ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۲ کویر کاشان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۲ کویر کاشان حدود ۱۸۲ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۲کویر کاشان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۲ کویر کاشان حدود ۲۰۰۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۴ کویر کاشان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۴ کویر کاشان حدود ۱۳۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۴کویر کاشان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۴ کویر کاشان حدود ۱۵۱۸ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۶ کویر کاشان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۶ کویر کاشان حدود ۱۰۵ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۶کویر کاشان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۶ کویر کاشان حدود ۱۱۴۶ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۸ کویر کاشان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۸ کویر کاشان حدود ۸۴ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۸کویر کاشان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۸ کویر کاشان حدود ۹۱۵ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۰ کویر کاشان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۰ کویر کاشان حدود ۶۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۰کویر کاشان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۰ کویر کاشان حدود ۷۳۴ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۲ کویر کاشان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۲ کویر کاشان حدود ۵۵ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۲کویر کاشان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۲ کویر کاشان حدود ۵۹۵ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۵ کویر کاشان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۵ کویر کاشان حدود ۴۴ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۵کویر کاشان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۵ کویر کاشان حدود ۴۷۵ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۸ کویر کاشان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۸ کویر کاشان حدود ۳۵ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۸کویر کاشان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۸ کویر کاشان حدود ۳۷۶ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۳۰ کویر کاشان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۳۰ کویر کاشان حدود ۲۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۳۰کویر کاشان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۳۰ کویر کاشان حدود ۲۹۶ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۳۲ کویر کاشان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۳۲ کویر کاشان حدود ۲۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۳۲کویر کاشان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۳۲ کویر کاشان حدود ۲۹۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۳۶ کویر کاشان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۳۶ کویر کاشان حدود ۲۱ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۳۶کویر کاشان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۳۶ کویر کاشان حدود ۲۳۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۴۰ کویر کاشان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۴۰ کویر کاشان حدود ۱۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۴۰کویر کاشان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۴۰ کویر کاشان حدود ۱۸۷ شاخه است.

میلگرد برند قطر:

میلگرد ۱۶ ابرکوه میلگرد ۱۶ ارگ تبریز میلگرد ۱۶ البرز ایرانیان (فایکو) میلگرد ۱۶ البرز غرب میلگرد ۱۶ الماس تاکستان (الماس باران تاک) میلگرد ۱۶ امیرکبیر خزر میلگرد ۱۶ امیرکبیر خزر میلگرد ۱۶ ایزدخواست جنوب میلگرد ۱۶ ایوان غرب میلگرد ۱۶ آذر چلیک تبریز میلگرد ۱۶ آذر فولاد امین تیکمه داش میلگرد ۱۶ آریا ذوب میلگرد ۱۶ آریان فولاد میلگرد ۱۶ آریان فولاد میلگرد ۱۶ آناهیتا گیلان میلگرد ۱۶ بافق یزد میلگرد ۱۶ بردسیر کرمان میلگرد ۱۶ بردسیر کرمان میلگرد ۱۶ پرشین فولاد میلگرد ۱۶ جهان فولاد سیرجان میلگرد ۱۶ حدید سیرجان میلگرد ۱۶ حدید سیرجان میلگرد ۱۶ حسن رود (گیلان) میلگرد ۱۶ خرمدشت تاکستان میلگرد ۱۶ خلیج فارس (آتیه خاورمیانه) میلگرد ۱۶ درپاد تبریز (در شاهین) میلگرد ۱۶ دماوند میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهان میلگرد ۱۶ ذوب آهن کرمان (نورد کرمان) میلگرد ۱۶ ذوب آهن کرمان (نورد کرمان) میلگرد ۱۶ راد همدان میلگرد ۱۶ راستین آستارا میلگرد ۱۶ روهینا میلگرد ۱۶ روهینا میلگرد ۱۶ زرین میاندوآب میلگرد ۱۶ سپهر ایرانیان میلگرد ۱۶ سپهر ایرانیان میلگرد ۱۶ سیادن ابهر میلگرد ۱۶ شاهرود میلگرد ۱۶ شاهین بناب میلگرد ۱۶ شمس سپهر میلگرد ۱۶ شمس سپهر میلگرد ۱۶ شیراز پولاد نورد میلگرد ۱۶ صائب تبریز میلگرد ۱۶ صبا فولاد زاگرس میلگرد ۱۶ صدر فولاد لرستان میلگرد ۱۶ ظفر بناب میلگرد ۱۶ ظفر بناب میلگرد ۱۶ فولاد آلیاژی ایران میلگرد ۱۶ فولاد پرند میلگرد ۱۶ فولاد خراسان (نیشابور) میلگرد ۱۶ فولاد خرم آباد میلگرد ۱۶ فولاد صبح پارسیان میلگرد ۱۶ قائم اصفهان میلگرد ۱۶ کاوه اروند میلگرد ۱۶ کاوه تیکمه داش میلگرد ۱۶ کویر کاشان میلگرد ۱۶ کویر کاشان میلگرد ۱۶ کیان فولاد ابهر میلگرد ۱۶ کیهان نورد مهام ایرانیان میلگرد ۱۶ معراج البرز گلستان میلگرد ۱۶ مهر کیان کاشان میلگرد ۱۶ مهر کیان کاشان میلگرد ۱۶ میانه میلگرد ۱۶ نورد گرم سمنان میلگرد ۱۶ نوین ابهر میلگرد ۱۶ هشترود میلگرد ۱۶ هیربد میلگرد ۱۶ درپاد تبریز

قیمت میلگرد ۱۲ قزوین

قیمت میلگرد ۱۸ همدان

قیمت میلگرد ۲۵ شاهرود

قیمت میلگرد ۳۶ اهواز

قیمت میلگرد ۶.۵ بندرعباس

قیمت میلگرد قائم

قیمت میلگرد شاخه ای

قیمت آنلاین میلگرد

میلگرد ۱۶

قیمت یک شاخه میلگرد ۱۴

ارزانترین قیمت میلگرد

قیمت میلگرد ۱۶ شاهین بناب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *