استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن میلگرد نوین ابهر

وزن میلگرد نوین ابهر برای طیف قطرهای تولیدی در جدول زیر ارائه شده است. وزن میلگرد معمولا بر اساس جنس شمش تولید کارخانه و فرآیند تولید تغییر میکند. بر همین اساس وزن میلگردنوین ابهر در بیشتر موارد بیشتر از وزن استاندارد اشتال است. جدول زیر برای محاسبه ی قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲ متری به کار می آید. در ادامه مشخصات میلگرد نوین ابهر به همراه تعداد شاخه میلگرد در هر بندیل و هر تریلی محاسبه شده است.

کارخانه – قطر – استاندارد

وزن میلگرد نوین ابهر

وزن استاندارد

وزن میلگرد ۸ نوین ابهر A3

4.7

4.74

وزن میلگرد ۱۰ نوین ابهر A3

7.4

7.4

وزن میلگرد ۱۲ نوین ابهر A3

10.4

10.65

وزن میلگرد ۱۴ نوین ابهر A3

14.5

14.52

وزن میلگرد ۱۶ نوین ابهر A3

17.5

18.96

وزن میلگرد ۱۸ نوین ابهر A3

24

24

وزن میلگرد ۲۰ نوین ابهر A3

28.5

29.64

وزن میلگرد ۲۲ نوین ابهر A3

33.5

35.76

وزن میلگرد ۲۵ نوین ابهر A3

45.5

46.2

وزن میلگرد ۲۸ نوین ابهر A3

57.5

57.96

وزن میلگرد ۳۲ نوین ابهر A3

76

75.72

وزن هر شاخه میلگرد نوین ابهر

وزن میلگرد نوین ابهر

هر شاخه میلگرد نوین ابهر ۱۲ متری و در قطرهای مختلف در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. وزن هر متر میلگرد نیز ارائه شده تا در صورتی که طول میلگرد کمتر از ۱۲ متر باشد امکان محاسبه ی وزن وجود داشته باشد. مشخصات شیمیایی و فیزیکی میلگردها نیز در ادامه ارائه شده و مشخصات و شماره تماس کارخانه نیز در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

وزن میلگرد ۸ نوین ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد نوین ابهر نمره ۸ حدود ۴.۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ نوین ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد نوین ابهر نمره ۸ حدود ۴.۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ نوین ابهر

وزن استاندارد

۰.۴

۰.۳۹

وزن میلگرد ۱۰ نوین ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد نوین ابهر نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ نوین ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد نوین ابهر نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ نوین ابهر

وزن استاندارد

۰.۶۲

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۲ نوین ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد نوین ابهر نمره ۱۲ حدود ۱۰.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ نوین ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد نوین ابهر نمره ۱۲ حدود ۱۰.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ نوین ابهر

وزن استاندارد

۰.۸۷

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۴ نوین ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد نوین ابهر نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ نوین ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد نوین ابهر نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ نوین ابهر

وزن استاندارد

۱.۲۱

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۶ نوین ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد نوین ابهر نمره ۱۶ حدود ۱۷.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ نوین ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد نوین ابهر نمره ۱۶ حدود ۱۷.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ نوین ابهر

وزن استاندارد

۱.۴۶

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۸ نوین ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد نوین ابهر نمره ۱۸ حدود ۲۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ نوین ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد نوین ابهر نمره ۱۸ حدود ۲۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ نوین ابهر

وزن استاندارد

۲

۲

وزن میلگرد ۲۰ نوین ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد نوین ابهر نمره ۲۰ حدود ۲۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ نوین ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد نوین ابهر نمره ۲۰ حدود ۲۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ نوین ابهر

وزن استاندارد

۲.۳۸

۲.۴۷

وزن میلگرد ۲۲ نوین ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد نوین ابهر نمره ۲۲ حدود ۳۳.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ نوین ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد نوین ابهر نمره ۲۲ حدود ۳۳.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ نوین ابهر

وزن استاندارد

۲.۸

۲.۹۸

وزن میلگرد ۲۵ نوین ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد نوین ابهر نمره ۲۵ حدود ۴۵.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ نوین ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد نوین ابهر نمره ۲۵ حدود ۴۵.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ نوین ابهر

وزن استاندارد

۳.۸

۳.۸۵

وزن میلگرد ۲۸ نوین ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد نوین ابهر نمره ۲۸ حدود ۵۷.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ نوین ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد نوین ابهر نمره ۲۸ حدود ۵۷.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ نوین ابهر

وزن استاندارد

۴.۸

۴.۸۳

وزن میلگرد ۳۲ نوین ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد نوین ابهر نمره ۳۲ حدود ۷۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ نوین ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد نوین ابهر نمره ۳۲ حدود ۷۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ نوین ابهر

وزن استاندارد

۶.۳۴

۶.۳۱

میلگرد نوین ابهر آجدار ( آج جناقی )

میلگرد نوین ابهر آج جناقی که با نام آج۴۰۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A3 است. نام آج۴۰۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۴۰۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد نوین ابهر

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد نوین ابهر به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۲۲

۰.۶

۱.۶

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد نوین ابهر

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۴۰۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۶۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده نوین ابهر : ۷ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار نوین ابهر : ۸ میلی‌متر

مشخصات کارخانه میلگرد نوین ابهر

کارخانه میلگرد نوین ابهر واقع در زنجان / بهر از تولیدکنندگان برتر شمش فولاد – میلگرد ایران است. میلگردهای تولیدی این کارخانه با شناسه‌ی navardnovin به بازار عرضه می‌شود. اطلاعات تماس و آدرس این کارخانه به شرح زیر است:

تلفن دفتر فروش کارخانه نوین ابهر :

۸۸۹۱۵۵۰۶-۱۰

تلفن کارخانه نوین ابهر :

۰۲۴-۳۵۲۸۸۱۴۴۸

آدرس وب سایت میلگرد نوین ابهر :

آدرس وب سایت کارخانه اعلام نشده

آدرس کارخانه نوین ابهر :

ابهر- شهرک صنعتی شریف- خیابان صنعت ۴- تندیس ۲

هر بندیل میلگرد۸ نوین ابهر چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۸ نوین ابهر حدود ۴۲۶ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۸نوین ابهر چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۸ نوین ابهر حدود ۴۶۸۱ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۰ نوین ابهر چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۰ نوین ابهر حدود ۲۷۱ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۰نوین ابهر چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۰ نوین ابهر حدود ۲۹۷۳ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۲ نوین ابهر چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۲ نوین ابهر حدود ۱۹۳ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۲نوین ابهر چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۲ نوین ابهر حدود ۲۱۱۶ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۴ نوین ابهر چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۴ نوین ابهر حدود ۱۳۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۴نوین ابهر چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۴ نوین ابهر حدود ۱۵۱۸ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۶ نوین ابهر چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۶ نوین ابهر حدود ۱۱۵ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۶نوین ابهر چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۶ نوین ابهر حدود ۱۲۵۸ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۸ نوین ابهر چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۸ نوین ابهر حدود ۸۴ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۸نوین ابهر چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۸ نوین ابهر حدود ۹۱۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۰ نوین ابهر چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۰ نوین ابهر حدود ۷۱ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۰نوین ابهر چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۰ نوین ابهر حدود ۷۷۲ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۲ نوین ابهر چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۲ نوین ابهر حدود ۶۰ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۲نوین ابهر چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۲ نوین ابهر حدود ۶۵۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۵ نوین ابهر چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۵ نوین ابهر حدود ۴۴ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۵نوین ابهر چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۵ نوین ابهر حدود ۴۸۴ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۸ نوین ابهر چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۸ نوین ابهر حدود ۳۵ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۸نوین ابهر چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۸ نوین ابهر حدود ۳۸۳ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۳۲ نوین ابهر چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۳۲ نوین ابهر حدود ۲۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۳۲نوین ابهر چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۳۲ نوین ابهر حدود ۲۹۰ شاخه است.

قیمت میلگرد ۱۴ تهران

قیمت میلگرد ۲۰ بجنورد

قیمت میلگرد ۲۸ زاهدان

قیمت میلگرد ۳۶ شیراز

قیمت میلگرد ۶.۵ سمنان

قیمت میلگرد زمرد

قیمت میلگرد ۱۸ اصفهان

قیمت روز میلگرد بناب

قیمت میلگرد۱۴ امروز

قیمت میلگرد ۱۶ امروز

میلگرد شاخه ای چند

قیمت میلگرد ۱۲ بناب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *