استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن میلگرد امین

کارخانه امین توان تولیدی طیف وسطی از میلگردهای موجود در بازار را دارد. لیست میلگردهای تولیدی این کارخانه به همراه وزن هر کدام در ادامه ارائه شده است.

کارخانه – قطر – استاندارد

وزن میلگرد آذر امین

وزن استاندارد

وزن میلگرد ۸ امین A3

4.41

4.74

وزن میلگرد ۸ امین A2

4.41

4.74

وزن میلگرد ۸ امین A2

4.41

4.74

وزن میلگرد ۸ امین A3

4.69

4.74

وزن میلگرد ۱۰ امین A2

7.4

7.4

وزن میلگرد ۱۰ امین A2

7.4

7.4

وزن میلگرد ۱۰ امین A2

7.1

7.4

وزن میلگرد ۱۰ امین A3

7.1

7.4

وزن میلگرد ۱۲ امین A3

10.2

10.65

وزن میلگرد ۱۲ امین A2

10.2

10.65

وزن میلگرد ۱۲ امین A3

10.2

10.65

وزن میلگرد ۱۴ امین A3

10.2

14.52

وزن میلگرد ۱۴ امین A3

14

14.52

وزن میلگرد ۱۶ امین A3

10.2

18.96

وزن میلگرد ۱۶ امین A3

18.5

18.96

کارخانه – قطر- استاندارد

وزن میلگرد آذر امین

وزن استاندارد

وزن میلگرد ۱۸ امین A3

10

24

وزن میلگرد ۱۸ امین A3

10.2

24

وزن میلگرد ۲۰ امین A3

28.5

29.64

وزن میلگرد ۲۰ امین A3

28.5

29.64

وزن میلگرد ۲۲ امین A3

34.5

35.76

وزن میلگرد ۲۲ امین A3

34.5

35.76

وزن میلگرد ۲۵ امین A3

44.5

46.2

وزن میلگرد ۲۵ امین A3

44.5

46.2

وزن میلگرد ۲۸ امین A3

56.1

57.96

وزن میلگرد ۲۸ امین A3

56.1

57.96

وزن میلگرد ۳۰ امین A3

75.72

75.72

وزن میلگرد ۳۲ امین A3

10

75.72

وزن میلگرد ۳۲ امین A3

10.2

75.72

وزن هر شاخه میلگرد امین

وزن میلگرد امین

وزن یک شاخه میلگرد امین مربوط به شاخه های ۱۲ متری است. برای محاسبه ی متراژ های متفاوت به قیمت هر متر نیاز خواهید داشت. در ادامه جزئیات فیزیکی و شیمیایی میلگردها به همراه آدرس و مشخصات کارخانه میلگرد ارائه شده است.

وزن میلگرد ۸ امین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین نمره ۸ حدود ۴.۶۹ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ امین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین نمره ۸ حدود ۴.۶۹ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ امین

وزن استاندارد

۰.۴

۰.۳۹

وزن میلگرد ۱۰ امین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ امین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ امین

وزن استاندارد

۰.۶۲

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۰ امین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ امین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ امین

وزن استاندارد

۰.۶۲

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۰ امین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین نمره ۱۰ حدود ۷.۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ امین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین نمره ۱۰ حدود ۷.۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ امین

وزن استاندارد

۰.۶

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۰ امین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین نمره ۱۰ حدود ۷.۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ امین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین نمره ۱۰ حدود ۷.۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ امین

وزن استاندارد

۰.۶

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۲ امین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین نمره ۱۲ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ امین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین نمره ۱۲ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ امین

وزن استاندارد

۰.۸۵

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۲ امین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین نمره ۱۲ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ امین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین نمره ۱۲ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ امین

وزن استاندارد

۰.۸۵

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۲ امین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین نمره ۱۲ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ امین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین نمره ۱۲ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ امین

وزن استاندارد

۰.۸۵

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۴ امین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین نمره ۱۴ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ امین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین نمره ۱۴ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ امین

وزن استاندارد

۰.۸۵

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۴ امین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین نمره ۱۴ حدود ۱۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ امین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین نمره ۱۴ حدود ۱۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ امین

وزن استاندارد

۱.۱۷

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۶ امین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین نمره ۱۶ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ امین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین نمره ۱۶ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ امین

وزن استاندارد

۰.۸۵

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۶ امین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین نمره ۱۶ حدود ۱۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ امین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین نمره ۱۶ حدود ۱۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ امین

وزن استاندارد

۱.۵۵

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۸ امین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین نمره ۱۸ حدود ۱۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ امین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین نمره ۱۸ حدود ۱۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ امین

وزن استاندارد

۰.۸۴

۲

وزن میلگرد ۱۸ امین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین نمره ۱۸ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ امین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین نمره ۱۸ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ امین

وزن استاندارد

۰.۸۵

۲

وزن میلگرد ۲۰ امین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین نمره ۲۰ حدود ۲۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ امین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین نمره ۲۰ حدود ۲۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ امین

وزن استاندارد

۲.۳۸

۲.۴۷

وزن میلگرد ۲۰ امین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین نمره ۲۰ حدود ۲۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ امین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین نمره ۲۰ حدود ۲۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ امین

وزن استاندارد

۲.۳۸

۲.۴۷

وزن میلگرد ۲۲ امین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین نمره ۲۲ حدود ۳۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ امین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین نمره ۲۲ حدود ۳۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ امین

وزن استاندارد

۲.۸۸

۲.۹۸

وزن میلگرد ۲۲ امین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین نمره ۲۲ حدود ۳۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ امین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین نمره ۲۲ حدود ۳۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ امین

وزن استاندارد

۲.۸۸

۲.۹۸

وزن میلگرد ۲۵ امین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین نمره ۲۵ حدود ۴۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ امین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین نمره ۲۵ حدود ۴۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ امین

وزن استاندارد

۳.۷۱

۳.۸۵

وزن میلگرد ۲۵ امین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین نمره ۲۵ حدود ۴۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ امین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین نمره ۲۵ حدود ۴۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ امین

وزن استاندارد

۳.۷۱

۳.۸۵

وزن میلگرد ۲۸ امین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین نمره ۲۸ حدود ۵۶.۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ امین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین نمره ۲۸ حدود ۵۶.۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ امین

وزن استاندارد

۴.۶۸

۴.۸۳

وزن میلگرد ۲۸ امین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین نمره ۲۸ حدود ۵۶.۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ امین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین نمره ۲۸ حدود ۵۶.۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ امین

وزن استاندارد

۴.۶۸

۴.۸۳

وزن میلگرد ۳۰ امین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین نمره ۳۰ حدود ۷۵.۷۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۰ امین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین نمره ۳۰ حدود ۷۵.۷۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۰ امین

وزن استاندارد

۶.۳۱

۶.۳۱

وزن میلگرد ۳۲ امین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین نمره ۳۲ حدود ۱۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ امین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین نمره ۳۲ حدود ۱۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ امین

وزن استاندارد

۰.۸۴

۶.۳۱

وزن میلگرد ۳۲ امین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین نمره ۳۲ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ امین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین نمره ۳۲ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ امین

وزن استاندارد

۰.۸۵

۶.۳۱

میلگرد امین آجدار ( آج جناقی )

میلگرد امین آج جناقی که با نام آج۴۰۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A3 است. نام آج۴۰۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۴۰۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد امین

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد امین به شرح زیر است :

کرین سیلسیم منگنز فسفر گوگرد نیتروژن
۰.۲۲ ۰.۶ ۱.۶ ۰.۰۴۵ ۰.۰۴۵ ۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد امین

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۴۰۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۶۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده امین : ۷ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار امین : ۸ میلی‌متر

میلگرد امین آجدار ( آج مارپیچ )

میلگرد امین آج مارپیچ که با نام آج۳۴۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A2 است. نام آج۳۴۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۳۴۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد امین

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد امین به شرح زیر است :

کرین سیلسیم منگنز فسفر گوگرد نیتروژن
۰.۳۲ ۰.۶ ۰.۷۵ ۰.۰۴۵ ۰.۰۴۵ ۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد امین

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۳۴۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۵۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده امین : ۷ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار امین : ۸ میلی‌متر

مشخصات کارخانه میلگرد امین

کارخانه میلگرد امین واقع در آذربایجان شرقی / میانه – بستان آباد از تولیدکنندگان برتر میلگرد فولادی – شمش ساختمانی ایران است. میلگردهای تولیدی این کارخانه با شناسه‌ی AFA به بازار عرضه می‌شود. اطلاعات تماس و آدرس این کارخانه به شرح زیر است:

تلفن دفتر فروش کارخانه امین :

۰۴۱-۳۳۳۳۵۰۵۰

تلفن کارخانه امین :

۰۴۱-۳۳۳۳۵۰۵۰

آدرس وب سایت میلگرد امین :

afasteel.com/

آدرس کارخانه امین :

کیلومتر ۱۲ جاده بستان آباد به میانه، جنب پست برق تیکمه داش

هر بندیل میلگرد۸ امین چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۸ امین حدود ۴۲۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۸امین چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۸ امین حدود ۴۶۸۹ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۰ امین چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۰ امین حدود ۲۸۲ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۰امین چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۰ امین حدود ۳۰۹۹ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۲ امین چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۲ امین حدود ۱۹۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۲امین چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۲ امین حدود ۲۱۵۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۲ امین چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۲ امین حدود ۱۹۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۲امین چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۲ امین حدود ۲۱۵۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۴ امین چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۴ امین حدود ۱۹۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۴امین چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۴ امین حدود ۲۱۵۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۴ امین چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۴ امین حدود ۱۴۳ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۴امین چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۴ امین حدود ۱۵۷۲ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۶ امین چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۶ امین حدود ۱۹۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۶امین چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۶ امین حدود ۲۱۵۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۶ امین چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۶ امین حدود ۱۰۹ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۶امین چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۶ امین حدود ۱۱۹۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۸ امین چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۸ امین حدود ۲۰۰ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۸امین چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۸ امین حدود ۲۲۰۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۸ امین چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۸ امین حدود ۱۹۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۸امین چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۸ امین حدود ۲۱۵۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۰ امین چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۰ امین حدود ۷۱ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۰امین چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۰ امین حدود ۷۷۲ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۰ امین چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۰ امین حدود ۷۱ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۰امین چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۰ امین حدود ۷۷۲ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۲ امین چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۲ امین حدود ۵۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۲امین چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۲ امین حدود ۶۳۸ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۵ امین چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۵ امین حدود ۴۵ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۵امین چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۵ امین حدود ۴۹۵ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۸ امین چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۸ امین حدود ۳۶ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۸امین چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۸ امین حدود ۳۹۳ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۳۰ امین چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۳۰ امین حدود ۲۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۳۰امین چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۳۰ امین حدود ۲۹۱ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۳۲ امین چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۳۲ امین حدود ۲۰۰ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۳۲امین چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۳۲ امین حدود ۲۲۰۰ شاخه است.

قیمت میلگرد ۱۰ اهواز

قیمت میلگرد ۱۶ خرم آباد

قیمت میلگرد ۲۲ کردستان

قیمت میلگرد ۳۰ کرمانشاه

قیمت میلگرد ۴۰ کیش

قیمت میلگرد قم

قیمت میلگرد ۱۸

خرید میلگرد از کارخانه

قیمت میلگرد ۱۶ رشت

میلگرد شاهین بناب

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۶

قیمت میلگرد ۲۰ میانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *