استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن میلگرد امین تیکمه داش

کارخانه امین تیکمه داش تیکمه داش توان تولیدی طیف وسطی از میلگردهای موجود در بازار را دارد. لیست میلگردهای تولیدی این کارخانه به همراه وزن هر کدام در ادامه ارائه شده است.

کارخانه – قطر – استاندارد

وزن میلگرد آذر امین

وزن استاندارد

وزن میلگرد ۸ امین تیکمه داش A3

4.41

4.74

وزن میلگرد ۸ امین تیکمه داش A2

4.41

4.74

وزن میلگرد ۸ امین تیکمه داش A2

4.41

4.74

وزن میلگرد ۸ امین تیکمه داش A3

4.69

4.74

وزن میلگرد ۱۰ امین تیکمه داش A2

7.4

7.4

وزن میلگرد ۱۰ امین تیکمه داش A2

7.4

7.4

وزن میلگرد ۱۰ امین تیکمه داش A2

7.1

7.4

وزن میلگرد ۱۰ امین تیکمه داش A3

7.1

7.4

وزن میلگرد ۱۲ امین تیکمه داش A3

10.2

10.65

وزن میلگرد ۱۲ امین تیکمه داش A2

10.2

10.65

وزن میلگرد ۱۲ امین تیکمه داش A3

10.2

10.65

وزن میلگرد ۱۴ امین تیکمه داش A3

10.2

14.52

وزن میلگرد ۱۴ امین تیکمه داش A3

14

14.52

وزن میلگرد ۱۶ امین تیکمه داش A3

10.2

18.96

وزن میلگرد ۱۶ امین تیکمه داش A3

18.5

18.96

کارخانه – قطر- استاندارد

وزن میلگرد آذر امین

وزن استاندارد

وزن میلگرد ۱۸ امین تیکمه داش A3

10

24

وزن میلگرد ۱۸ امین تیکمه داش A3

10.2

24

وزن میلگرد ۲۰ امین تیکمه داش A3

28.5

29.64

وزن میلگرد ۲۰ امین تیکمه داش A3

28.5

29.64

وزن میلگرد ۲۲ امین تیکمه داش A3

34.5

35.76

وزن میلگرد ۲۲ امین تیکمه داش A3

34.5

35.76

وزن میلگرد ۲۵ امین تیکمه داش A3

44.5

46.2

وزن میلگرد ۲۵ امین تیکمه داش A3

44.5

46.2

وزن میلگرد ۲۸ امین تیکمه داش A3

56.1

57.96

وزن میلگرد ۲۸ امین تیکمه داش A3

56.1

57.96

وزن میلگرد ۳۰ امین تیکمه داش A3

75.72

75.72

وزن میلگرد ۳۲ امین تیکمه داش A3

10

75.72

وزن میلگرد ۳۲ امین تیکمه داش A3

10.2

75.72

وزن هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش

وزن میلگرد امین تیکمه داش

وزن یک شاخه میلگرد امین تیکمه داش مربوط به شاخه های ۱۲ متری است. برای محاسبه ی متراژ های متفاوت به قیمت هر متر نیاز خواهید داشت. در ادامه جزئیات فیزیکی و شیمیایی میلگردها به همراه آدرس و مشخصات کارخانه میلگرد ارائه شده است.

وزن میلگرد ۸ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش نمره ۸ حدود ۴.۶۹ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین تیکمه داش نمره ۸ حدود ۴.۶۹ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ امین تیکمه داش

وزن استاندارد

۰.۴

۰.۳۹

وزن میلگرد ۱۰ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ امین تیکمه داش

وزن استاندارد

۰.۶۲

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۰ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ امین تیکمه داش

وزن استاندارد

۰.۶۲

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۰ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۰ حدود ۷.۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۰ حدود ۷.۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ امین تیکمه داش

وزن استاندارد

۰.۶

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۰ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۰ حدود ۷.۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۰ حدود ۷.۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ امین تیکمه داش

وزن استاندارد

۰.۶

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۲ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۲ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۲ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ امین تیکمه داش

وزن استاندارد

۰.۸۵

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۲ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۲ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۲ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ امین تیکمه داش

وزن استاندارد

۰.۸۵

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۲ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۲ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۲ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ امین تیکمه داش

وزن استاندارد

۰.۸۵

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۴ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۴ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۴ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ امین تیکمه داش

وزن استاندارد

۰.۸۵

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۴ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۴ حدود ۱۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۴ حدود ۱۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ امین تیکمه داش

وزن استاندارد

۱.۱۷

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۶ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۶ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۶ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ امین تیکمه داش

وزن استاندارد

۰.۸۵

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۶ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۶ حدود ۱۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۶ حدود ۱۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ امین تیکمه داش

وزن استاندارد

۱.۵۵

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۸ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۸ حدود ۱۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۸ حدود ۱۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ امین تیکمه داش

وزن استاندارد

۰.۸۴

۲

وزن میلگرد ۱۸ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۸ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین تیکمه داش نمره ۱۸ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ امین تیکمه داش

وزن استاندارد

۰.۸۵

۲

وزن میلگرد ۲۰ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش نمره ۲۰ حدود ۲۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین تیکمه داش نمره ۲۰ حدود ۲۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ امین تیکمه داش

وزن استاندارد

۲.۳۸

۲.۴۷

وزن میلگرد ۲۰ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش نمره ۲۰ حدود ۲۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین تیکمه داش نمره ۲۰ حدود ۲۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ امین تیکمه داش

وزن استاندارد

۲.۳۸

۲.۴۷

وزن میلگرد ۲۲ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش نمره ۲۲ حدود ۳۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین تیکمه داش نمره ۲۲ حدود ۳۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ امین تیکمه داش

وزن استاندارد

۲.۸۸

۲.۹۸

وزن میلگرد ۲۲ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش نمره ۲۲ حدود ۳۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین تیکمه داش نمره ۲۲ حدود ۳۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ امین تیکمه داش

وزن استاندارد

۲.۸۸

۲.۹۸

وزن میلگرد ۲۵ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش نمره ۲۵ حدود ۴۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین تیکمه داش نمره ۲۵ حدود ۴۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ امین تیکمه داش

وزن استاندارد

۳.۷۱

۳.۸۵

وزن میلگرد ۲۵ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش نمره ۲۵ حدود ۴۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین تیکمه داش نمره ۲۵ حدود ۴۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ امین تیکمه داش

وزن استاندارد

۳.۷۱

۳.۸۵

وزن میلگرد ۲۸ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش نمره ۲۸ حدود ۵۶.۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین تیکمه داش نمره ۲۸ حدود ۵۶.۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ امین تیکمه داش

وزن استاندارد

۴.۶۸

۴.۸۳

وزن میلگرد ۲۸ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش نمره ۲۸ حدود ۵۶.۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین تیکمه داش نمره ۲۸ حدود ۵۶.۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ امین تیکمه داش

وزن استاندارد

۴.۶۸

۴.۸۳

وزن میلگرد ۳۰ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش نمره ۳۰ حدود ۷۵.۷۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۰ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین تیکمه داش نمره ۳۰ حدود ۷۵.۷۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۰ امین تیکمه داش

وزن استاندارد

۶.۳۱

۶.۳۱

وزن میلگرد ۳۲ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش نمره ۳۲ حدود ۱۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین تیکمه داش نمره ۳۲ حدود ۱۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ امین تیکمه داش

وزن استاندارد

۰.۸۴

۶.۳۱

وزن میلگرد ۳۲ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد امین تیکمه داش نمره ۳۲ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ امین تیکمه داش چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد امین تیکمه داش نمره ۳۲ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ امین تیکمه داش

وزن استاندارد

۰.۸۵

۶.۳۱

میلگرد امین تیکمه داش آجدار ( آج جناقی )

میلگرد امین تیکمه داش آج جناقی که با نام آج۴۰۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A3 است. نام آج۴۰۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۴۰۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد امین تیکمه داش

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد امین تیکمه داش به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۲۲

۰.۶

۱.۶

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد امین تیکمه داش

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۴۰۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۶۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده امین تیکمه داش : ۷ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار امین تیکمه داش : ۸ میلی‌متر

میلگرد امین تیکمه داش آجدار ( آج مارپیچ )

میلگرد امین تیکمه داش آج مارپیچ که با نام آج۳۴۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A2 است. نام آج۳۴۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۳۴۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد امین تیکمه داش

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد امین تیکمه داش به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۳۲

۰.۶

۰.۷۵

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد امین تیکمه داش

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۳۴۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۵۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده امین تیکمه داش : ۷ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار امین تیکمه داش : ۸ میلی‌متر

مشخصات کارخانه میلگرد امین تیکمه داش

کارخانه میلگرد امین تیکمه داش واقع در آذربایجان شرقی / میانه – بستان آباد از تولیدکنندگان برتر میلگرد فولادی – شمش ساختمانی ایران است. میلگردهای تولیدی این کارخانه با شناسه‌ی AFA به بازار عرضه می‌شود. اطلاعات تماس و آدرس این کارخانه به شرح زیر است:

تلفن دفتر فروش کارخانه امین تیکمه داش :

۰۴۱-۳۳۳۳۵۰۵۰

تلفن کارخانه امین تیکمه داش :

۰۴۱-۳۳۳۳۵۰۵۰

آدرس وب سایت میلگرد امین تیکمه داش :

afasteel.com/

آدرس کارخانه امین تیکمه داش :

کیلومتر ۱۲ جاده بستان آباد به میانه، جنب پست برق تیکمه داش

هر بندیل میلگرد۸ امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۸ امین تیکمه داش حدود ۴۲۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۸امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۸ امین تیکمه داش حدود ۴۶۸۹ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۰ امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۰ امین تیکمه داش حدود ۲۸۲ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۰امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۰ امین تیکمه داش حدود ۳۰۹۹ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۲ امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۲ امین تیکمه داش حدود ۱۹۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۲امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۲ امین تیکمه داش حدود ۲۱۵۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۲ امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۲ امین تیکمه داش حدود ۱۹۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۲امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۲ امین تیکمه داش حدود ۲۱۵۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۴ امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۴ امین تیکمه داش حدود ۱۹۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۴امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۴ امین تیکمه داش حدود ۲۱۵۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۴ امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۴ امین تیکمه داش حدود ۱۴۳ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۴امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۴ امین تیکمه داش حدود ۱۵۷۲ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۶ امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۶ امین تیکمه داش حدود ۱۹۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۶امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۶ امین تیکمه داش حدود ۲۱۵۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۶ امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۶ امین تیکمه داش حدود ۱۰۹ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۶امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۶ امین تیکمه داش حدود ۱۱۹۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۸ امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۸ امین تیکمه داش حدود ۲۰۰ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۸امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۸ امین تیکمه داش حدود ۲۲۰۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۸ امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۸ امین تیکمه داش حدود ۱۹۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۸امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۸ امین تیکمه داش حدود ۲۱۵۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۰ امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۰ امین تیکمه داش حدود ۷۱ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۰امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۰ امین تیکمه داش حدود ۷۷۲ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۰ امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۰ امین تیکمه داش حدود ۷۱ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۰امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۰ امین تیکمه داش حدود ۷۷۲ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۲ امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۲ امین تیکمه داش حدود ۵۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۲امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۲ امین تیکمه داش حدود ۶۳۸ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۵ امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۵ امین تیکمه داش حدود ۴۵ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۵امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۵ امین تیکمه داش حدود ۴۹۵ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۸ امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۸ امین تیکمه داش حدود ۳۶ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۸امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۸ امین تیکمه داش حدود ۳۹۳ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۳۰ امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۳۰ امین تیکمه داش حدود ۲۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۳۰امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۳۰ امین تیکمه داش حدود ۲۹۱ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۳۲ امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۳۲ امین تیکمه داش حدود ۲۰۰ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۳۲امین تیکمه داش چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۳۲ امین تیکمه داش حدود ۲۲۰۰ شاخه است.

قیمت میلگرد ۱۰ ایلام

قیمت میلگرد ۱۶ رشت

قیمت میلگرد ۲۲ شهرکرد

قیمت میلگرد ۳۰ گرگان

قیمت میلگرد ۴۰ سبزوار

قیمت میلگرد کرج

قیمت میلگرد اهواز ۱۴

قیمت هر کیلو میلگرد ۱۴

قیمت میلگرد در بازار رشت

قیمت روز میلگرد شاهین بناب

خرید میلگرد شاخه ای در شیراز

قیمت میلگرد ۱۶جهان فولاد بردسیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *