استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن میلگرد آیین صنعت

وزن میلگرد آیین صنعت برای طیف قطرهای تولیدی در جدول زیر ارائه شده است. وزن میلگرد معمولا بر اساس جنس شمش تولید کارخانه و فرآیند تولید تغییر میکند. بر همین اساس وزن میلگردآیین صنعت در بیشتر موارد برابر با وزن استاندارد اشتال است. جدول زیر برای محاسبه ی قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲ متری به کار می آید. در ادامه مشخصات میلگرد آیین صنعت به همراه تعداد شاخه میلگرد در هر بندیل و هر تریلی محاسبه شده است.

کارخانه – قطر – استاندارد

وزن میلگرد آیین صنعت

وزن میلگرد استاندارد

وزن میلگرد ۱۴ آیین صنعت A1

7.5

14.52

وزن میلگرد ۱۶ آیین صنعت A1

9.5

18.96

وزن میلگرد ۱۸ آیین صنعت A1

23.5

24

وزن میلگرد ۲۰ آیین صنعت A1

15

29.64

وزن میلگرد ۲۲ آیین صنعت A1

18

35.76

وزن میلگرد ۲۵ آیین صنعت A1

24

46.2

وزن میلگرد ۲۸ آیین صنعت A1

29

57.96

وزن میلگرد ۳۰ آیین صنعت A1

34

75.72

وزن میلگرد ۳۲ آیین صنعت A1

44.2

75.72

وزن میلگرد ۳۶ آیین صنعت A1

10.2

95.88

وزن هر شاخه میلگرد آیین صنعت

وزن میلگرد آیین صنعت

هر شاخه میلگرد آیین صنعت ۱۲ متری و در قطرهای مختلف در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. وزن هر متر میلگرد نیز ارائه شده تا در صورتی که طول میلگرد کمتر از ۱۲ متر باشد امکان محاسبه ی وزن وجود داشته باشد. مشخصات شیمیایی و فیزیکی میلگردها نیز در ادامه ارائه شده و مشخصات و شماره تماس کارخانه نیز در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

وزن میلگرد ۱۴ آیین صنعت چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آیین صنعت نمره ۱۴ حدود ۷.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ آیین صنعت چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آیین صنعت نمره ۱۴ حدود ۷.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ آیین صنعت

وزن استاندارد

۰.۶۳

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۶ آیین صنعت چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آیین صنعت نمره ۱۶ حدود ۹.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ آیین صنعت چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آیین صنعت نمره ۱۶ حدود ۹.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ آیین صنعت

وزن استاندارد

۰.۸

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۸ آیین صنعت چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آیین صنعت نمره ۱۸ حدود ۲۳.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ آیین صنعت چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آیین صنعت نمره ۱۸ حدود ۲۳.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ آیین صنعت

وزن استاندارد

۱.۹۶

۲

وزن میلگرد ۲۰ آیین صنعت چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آیین صنعت نمره ۲۰ حدود ۱۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ آیین صنعت چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آیین صنعت نمره ۲۰ حدود ۱۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ آیین صنعت

وزن استاندارد

۱.۲۵

۲.۴۷

وزن میلگرد ۲۲ آیین صنعت چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آیین صنعت نمره ۲۲ حدود ۱۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ آیین صنعت چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آیین صنعت نمره ۲۲ حدود ۱۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ آیین صنعت

وزن استاندارد

۱.۵

۲.۹۸

وزن میلگرد ۲۵ آیین صنعت چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آیین صنعت نمره ۲۵ حدود ۲۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ آیین صنعت چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آیین صنعت نمره ۲۵ حدود ۲۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ آیین صنعت

وزن استاندارد

۲

۳.۸۵

وزن میلگرد ۲۸ آیین صنعت چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آیین صنعت نمره ۲۸ حدود ۲۹ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ آیین صنعت چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آیین صنعت نمره ۲۸ حدود ۲۹ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ آیین صنعت

وزن استاندارد

۲.۴۲

۴.۸۳

وزن میلگرد ۳۰ آیین صنعت چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آیین صنعت نمره ۳۰ حدود ۳۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۰ آیین صنعت چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آیین صنعت نمره ۳۰ حدود ۳۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۰ آیین صنعت

وزن استاندارد

۲.۸۴

۶.۳۱

وزن میلگرد ۳۲ آیین صنعت چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آیین صنعت نمره ۳۲ حدود ۴۴.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ آیین صنعت چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آیین صنعت نمره ۳۲ حدود ۴۴.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ آیین صنعت

وزن استاندارد

۳.۶۹

۶.۳۱

وزن میلگرد ۳۶ آیین صنعت چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد آیین صنعت نمره ۳۶ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۶ آیین صنعت چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد آیین صنعت نمره ۳۶ حدود ۱۰.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۶ آیین صنعت

وزن استاندارد

۰.۸۵

۷.۹۹

میلگرد آیین صنعت آجدار ( بدون آج )

میلگرد آیین صنعت بدون آج که با نام آج۲۴۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A1 است. نام آج۲۴۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۲۴۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد آیین صنعت

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد آیین صنعت به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۲۲

۰.۵۵

۰.۷۵

۰.۰۵

۰.۰۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد آیین صنعت

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۲۴۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۳۶۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده آیین صنعت : ۵ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار آیین صنعت : ۵ میلی‌متر

میلگرد آیین صنعت آجدار ( بدون آج )

میلگرد آیین صنعت بدون آج که با نام آج۲۴۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A1 است. نام آج۲۴۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۲۴۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد آیین صنعت

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد آیین صنعت به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۲۲

۰.۵۵

۰.۷۵

۰.۰۵

۰.۰۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد آیین صنعت

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۲۴۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۳۶۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده آیین صنعت : ۴ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار آیین صنعت : ۴ میلی‌متر

مشخصات کارخانه میلگرد آیین صنعت

کارخانه میلگرد آیین صنعت واقع در تهران / جاده قم از تولیدکنندگان برتر انواع میلگرد ساده و اجدار – انکر بولت ایران است. میلگردهای تولیدی این کارخانه با شناسه‌ی S240-AS به بازار عرضه می‌شود. اطلاعات تماس و آدرس این کارخانه به شرح زیر است:

تلفن دفتر فروش کارخانه آیین صنعت :

۰۲۱-۶۲۷۸۶

تلفن کارخانه آیین صنعت :

۰۲۱-۶۲۷۸۶

آدرس وب سایت میلگرد آیین صنعت :

aeensanat.com

آدرس کارخانه آیین صنعت :

ایران – تهران – جاده قدیم قم – ۶۰ متری شورآباد – کارخانه آیین صنعت

قیمت میلگرد ۱۰ بیرجند

قیمت میلگرد ۱۶ سمنان

قیمت میلگرد ۲۲ کرج

قیمت میلگرد ۳۰ یزد

قیمت میلگرد ۶ تهران

قیمت میلگرد مشهد

قیمت میلگرد امروز

قیمت میلگرد ۱۸

خرید میلگرد از کارخانه

قیمت میلگرد ۱۶ رشت

میلگرد شاهین بناب

قیمت میلگرد ۱۶ بناب امروز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *