استعلام قیمت
۰۲۱-۶۲۹۹۹۶۷۵
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی ریتون مدل مارون LRJ36 به صورت ۱۸۰x120x65 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۳۱۴.۰۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۲ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی ریتون مدل اوشِن (بدون پانل با سه موتور) LRJ40 به صورت ۲۷۰x210x90 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۸ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی ریتون مدل اوشِن (بدون پانل با سه موتور) LRJ40 به صورت ۲۷۰x210x90 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۸ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی آیرال مدل ۲۴۱۰ به صورت ۱۵۰×۱۵۰۸۵ موجود می باشد. این وان جکوزی مربع شکل و قیمت آن ۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۴ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی آیرال مدل ۲ابعاد وان جکوزی به صورت ۲۰۰x200x85 موجود می باشد. این وان جکوزی چند ضلعی گرد شکل و قیمت آن ۱.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۴ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی -webp.webp” alt=”ابعاد وان جکوزی ” style=”text-align:center;display:block;margin:0 auto;”>

ابعاد وان جکوزی زرین آب مدل ابعاد وان جکوزی (با پنل ترمو سه طرف) به صورت ۱۷۸x110x60 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۲ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی تنسر مدل ۳۰۸ به صورت ۱۷۰x120x62 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۳۵۲.۳۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۲ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی تنسر مدل ۳۰۸ به صورت ۱۷۰x120x62 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۲ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی دونفره

ابعاد وان جکوزی تنسر مدل ۳۰۸ به صورت ۱۷۰x120x62 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۴۳۲.۸۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۲ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی تنسر مدل ۳۰۸ به صورت ۱۷۰x120x62 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۵۱۰.۳۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۲ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی پرشین مدل ژوان (پانل چوبی) به صورت ۱۸۵x85x89 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۱۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۴ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی پرشین مدل دگاس (پانل چوبی) به صورت ۲۱۲x212x95 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۲۸۷۰.۴۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۶ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی فارس وان مدل Diamond شش نفره به صورت ۲۰۰x180x80 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل مربع شکل و قیمت آن ۶۱۴.۰۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۶ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

Farsvan-ابعاد وان جکوزی -1-webp

وان جکوزی دونفره

ابعاد وان جکوزی فارس وان مدل Diamond شش نفره به صورت ۲۰۰x180x80 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل

مربع شکل و قیمت آن ۷۱۴.۰۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۶ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

Farsvan-ابعاد وان جکوزی -1-webp

ابعاد وان جکوزی ریتون مدل کروک LRJ04 به صورت ۱۸۰x85x68 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۲۴۹.۵۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی آیرال مدل ۲۱۲۰ به صورت ۱۶۰x75x55 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۲۳۲.۰۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی آیرال مدل ۲۱۳۱ به صورت ۱۷۰x70x55 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۲۳۲.۰۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی آیرال مدل ۲۱۴۰ به صورت ۱۸۰x80x52 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۲۳۹.۰۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی آیرال مدل ۲۱۴۱ به صورت ۱۸۰x90x58 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۲۵۶.۰۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی زرین آب مدل اسکالیا به صورت ۱۶۰x70x36 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۲۱۴.۲۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

Escalia

ابعاد وان جکوزی زرین آب مدل وال به صورت ۱۵۰x150x132 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۳۶۰.۲۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی زرین آب مدل ابعاد وان جکوزی (بدون آبفشان) به صورت ۶۰x80x170 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۲۷۴.۱۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

قیمت وان جکوزی دونفره

ابعاد وان جکوزی زرین آب مدل اپرا (سکودار) به صورت ۱۷۰x70x90 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۲۵۵.۴۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

opera (2)

ابعاد وان جکوزی زرین آب مدل ابعاد وان جکوزی به صورت ۱۹۰x125x62 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی زرین آب مدل ابعاد وان جکوزی به صورت ۱۴۰x140x67 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۳۱۱.۲۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی تنسر مدل ۱ به صورت ۱۲۰x70x53 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۱۹۶.۲۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی تنسر مدل ۱۰۳ به صورت ۱۶۰x70x53 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۴۱۰.۴۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی تنسر مدل ۱۱۵ به صورت ۱۷۰x78x62 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۴۱۷.۷۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی تنسر مدل ۱۱۶ به صورت ۱۴۰x70x50 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۲۵۱.۴۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی تنسر مدل ۱۱۶ به صورت ۱۴۰x70x50 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۲۶۱.۱۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ارتفاع وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی پرشین مدل پرستیلا ۱۵۰ به صورت ۱۵۰x70x54 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ابعاد وان جکوزی .۰۴۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی پرشین مدل پرستیلا ۱۶۰ به صورت ۱۶۰x70x54 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۳۳۲.۱۲۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی پرشین مدل رامانا ۱۷۰×۷۵ به صورت ۱۷۰x75x54 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۷۸۸.۴۲۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی پرشین مدل رامانا ۱۸۰ به صورت ۱۸۰x80x54 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۳۹۹.۶۵۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی پرشین مدل دایموند ۱۶۰ به صورت ۱۶۰x70x54 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۳۵۲.۷۶۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی پرشین مدل سیلویا به صورت ۱۵۱x100x55 موجود می باشد. این وان جکوزی سه گوش / کنجی شکل و قیمت آن ۷۷۸.۹۹۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی پرشین مدل پارمیس به صورت ۵۷x90x190 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۸۸۰.۴۴۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی آریانا مدل ۷۵۵ به صورت ۱۵۰x70x54 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۲۱۷.۰۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

۷۶۰

ابعاد وان جکوزی آریانا مدل ابعاد وان جکوزی به صورت ۱۵۵x102x55 موجود می باشد. این وان جکوزی سه گوش / کنجی شکل و قیمت آن ۲۵۴.۸۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی آریانا مدل ابعاد وان جکوزی به صورت ۱۵۵x102x55 موجود می باشد. این وان جکوزی سه گوش / کنجی شکل و قیمت آن ۳۲۹.۶۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی فارس وان مدل Sahand به صورت ۱۶۰x80x60 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۲۱۱.۵۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی فارس وان مدل Opirous به صورت ۱۷۰x70x60 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۲۳۱.۵۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

ابعاد وان جکوزی فارس وان مدل Opirous به صورت ۱۷۰x70x60 موجود می باشد. این وان جکوزی مستطیل شکل و قیمت آن ۲۸۰.۵۰۰.۰۰۰ می باشد. همچنین ظرفیت این وان جکوزی ۱ نفره است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

ابعاد وان جکوزی

وان حمام

وان جکوزی

وان ساده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *