استعلام قیمت
۰۲۱-۷۷۸۹۶۶۲۱
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

آزمایشگاه خاک و بتن

آزمایشگاه خاک و بتن
آزمایشگاه خاک و بتن

آزمایشگاه خاک و بتن از مهم ترین شرکت هایی است که از ابتدای تصمیم به ساخت سازه تا اتمام فرآیند طراحی و اجرای آن خدمات خود را ارائه می دهند. به طوری که این شرکت های خدمات آزمایشگاهی ، آزمایش های مختلف مورد درخواست و تایید نظام مهندسی به منظور اطمینان از عملکرد بخش های مختلف سازه را ارائه می دهند.

یکی از مدارک لازم جهت اخذ جواز ساخت ساختمان ، انجام تست خاک می باشد. اهمیت تست خاک در ساختمان سازی به این علت است که وزن ساختمان و اثرات نیروهای طبیعی به خاکی که ساختمان بر روی آن قرار دارد، منتقل می شود. از این رو جهت بررسی ویژگی های خاک نظیر مقاومت ، نفوذپذیری ، تیپ خاک و … لازم است قبل از احداث سازه ، آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن مشخصات خاک را مورد بررسی قرار دهد.

آزمایشگاه خاک و بتن
آزمایشگاه خاک و بتن

 از طرفی با توجه به اهمیت مناسب بودن بتن اجرا شده در استحکام سازه ، انجام آزمایش بتن امری ضروری است. به طوری که لازم است قبل از شروع عملیات اجرایی، طرح اختلاط بتن به طور دقیق در آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن تعیین شود. از طرفی آزمایشگاه بتن در هنگام بتن ریزی و پس از آن نیز از طریق نمونه گیری و تست نمونه ها، کیفیت بتن را مورد بررسی قرار می دهد.

خدمات آزمایشگاه خاک و بتن

خصوصیات مکانیکی خاک از عواملی هستند که بر طراحی ، ساخت ، عملکرد و دوام  سازه ها تاثیر می گذارند. خدمات آزمایشگاه خاک و بتن جهت بررسی خصوصیات خاک شامل موارد ذیل است:

 • تعیین پارامترهای فیزیکی از جمله تعیین وزن مخصوص ، تراکم و تعیین توده ویژه (Gs) ،شناسـایی نوع خاک و طبقه بندی خاک
 • آزمایش های مربوط به تراوش مانند نفوذ پذیری بـا هـد ثابـت و افتـان بـرای خاک هـای درشـت دانـه و ریزدانه ، تعیین نفوذپذیری شیرابه در خاک ، تعیین نفوذ پذیری ژئوتکستایل ها و ژئونت ها
 • آزمایش سه محوری و تک محوری با قطرهای مختلف و برش مستقیم در ابعاد متفاوت
 • آزمایش اندازه گیری پارامترهای مقاومت برشی خاک
 • ارائه توصیه های لازم به کارفرما
 • انجام سایر موارد مربوطه
 • ارائه گزارش به کارفرما

خدمات آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن جهت بررسی خصوصیات بتن و عناصر تشکیل دهنده آن شامل موارد ذیل است:

 • کنترل کیفیت مصالح تشکیل دهنده شامل سیمان ، سنگدانه، آب ، موادافزودنی و پوزولان ها، بتن
 • تعیین افت وزنی سنگدانه ها در برابر سولفات سدیم و منیزیم، تعیین پتانسیل واکنش سنگدانه ها، تعیین مقاومت در برابر ضربه ، تعیین میزان کلرورو سولفات سنگدانه ها، تعیین درصد تطویق و تورق
 • تعیین میزان کلرور و سولفات آب، تعیین PH ، تعیین کل مواد محلول و میزان سختی کل آب
 • زمان گیرش سیمان ، مقاومت فشاری و کششی ملات سیمان ، تعیین نرمی سیمان ، تعیین درصد عناصر تشکیل دهنده، افت سرخ شدن سیمان (L.O.I)
 • تعیین اثر مواد افزودنی و پولازونی بر خواص بتن
 • ارائه طرح اختلاط بتن
 • بررسی انطباق مصالح مصرفی با استانداردهای مربوطه
 • انجام سایر موارد مربوطه
 • ارائه گزارش به کارفرما
تجهیزات آزمایشگاه خاک و بتن
تجهیزات آزمایشگاه خاک و بتن

لیست آزمایشگاه خاک و بتن

شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی به اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی در امور آزمایشگاهی ، گفته می شود. حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شرکت های خدمات فنی آزمایشگاهی بر اساس پایه پروانه اشتغال به کار اعضای هیات مدیره و شاغلین تعیین می شود. پروانه اشتغال به کار شرکت های ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی به صورت پایه سه ، دو ، یک و ارشد صادر می گردد.

جهت دسترسی به خدمات آزمایشگاه خاک و بتن ، شرکت های دارای صلاحیت پایه یک و ارشد در زمینه خاک و بتن به تفکیک استان ارائه می گردد.

آزمایشگاه خاک و بتن در تهران

۱- آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن خشت آزما ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در تهران می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن خشت آزما در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه ارشد جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در تهران می باشد.

۲- آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن آزما ایمن بنا ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در تهران می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن آزما ایمن بنا در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در تهران می باشد.

۳- آزمایشگاه خاک و بتن کهن پی پارس ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در تهران می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن کهن پی پارس در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در تهران می باشد.

آزمایشگاه خاک و بتن در تهران
آزمایشگاه خاک و بتن در تهران

۴- آزمایشگاه خاک و بتن پاسارگاد خاک دامون ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در تهران می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن کهن پی پارس در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در تهران می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه خاک و بتن پاسارگاد خاک دامون در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در تهران می باشد.

۵- آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن آبان پی تحکیم ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در تهران می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه خاک و بتن آبان پی تحکیم در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در تهران می باشد.

۶- آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن ساتگین ایستا ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در تهران می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن ساتگین ایستا در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در تهران می باشد.

آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن
آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن

۷- آزمایشگاه خاک و بتن هرم خاک پی ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در تهران می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن هرم خاک پی در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در تهران می باشد.

۸- آزمایشگاه خاک و بتن آونگ پی بنا ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در تهران می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن آونگ پی بنا در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در تهران می باشد.

۹- آزمایشگاه خاک و بتن تینا خاک ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در تهران می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن تینا خاک در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در تهران می باشد.

آزمایشگاه خاک و بتن در اصفهان

۱۰- آزمایشگاه مکانیک خاک ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در اصفهان می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن مکانیک خاک در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در اصفهان می باشد.

آزمایشگاه خاک و بتن در اصفهان
آزمایشگاه خاک و بتن در اصفهان

آزمایشگاه خاک و بتن در تبریز (آذربایجان شرقی)

۱۱- آزمایشگاه خاک و بتن لرزه ساخت ساوالان ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن لرزه ساخت ساوالان در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد.

۱۲- آزمایشگاه خاک آب تحلیل ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه خاک آب تحلیل در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد.

۱۳- آزمایشگاه خاک و بتن ائل آرک کاوش ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن ائل آرک کاوش در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد.

۱۴- آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن زمین تحکیم آزما ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن زمین تحکیم آزما در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد.

آزمایشگاه خاک و بتن در تبریز (آذربایجان شرقی)
آزمایشگاه خاک و بتن در تبریز (آذربایجان شرقی)

۱۵- آزمایشگاه خاک و بتن زمین آژندکاو ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن زمین آژندکاو در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد.

۱۶- آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن آذربه سازان قرن ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن آذربه سازان قرن در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد.

۱۷- آزمایشگاه خاک و بتن پویا نقش سهند ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن پویا نقش سهند در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد.

۱۸- آزمایشگاه خاک و بتن مشرقان پی طرح ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن مشرقان پی طرح در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد.

۱۹- آزمایشگاه خاک پژوهان سهند آزما ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه خاک پژوهان سهند آزما در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد.

آزمایشگاه ژئوتکنیک
آزمایشگاه ژئوتکنیک

۲۰- آزمایشگاه خاک و بتن تنش سنج تاوریژ ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن تنش سنج تاوریژ در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد.

۲۱- آزمایشگاه خاک و بتن کاوش طرح تحکیم ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن کاوش طرح تحکیم در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد.

۲۲- آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن زمین ژرفاب بنا ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن زمین ژرفاب بنا در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد.

آزمایشگاه خاک و بتن در اراک (مرکزی)

۲۳- آزمایشگاه خاک بتن آرش ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در اراک (مرکزی) می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه خاک بتن آرش در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در اراک (مرکزی) می باشد.

آزمایشگاه خاک و بتن در اراک (مرکزی)
آزمایشگاه خاک و بتن در اراک (مرکزی)

۲۴- آزمایشگاه دوام سنج خاک بتن ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در اراک (مرکزی) می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن دوام سنج خاک بتن در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در اراک (مرکزی) می باشد.

آزمایشگاه خاک و بتن در مشهد

۲۵- آزمایشگاه پایش خاک و سازه شرق ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در مشهد می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه پایش خاک و سازه شرق در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در مشهد می باشد.

۲۶- آزمایشگاه خاک و بتن پیشگامان کیفیت البرز ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در مشهد می باشد.

آزمایشگاه خاک و بتن در اصفهان
آزمایشگاه خاک و بتن در اصفهان

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن پیشگامان کیفیت البرز در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در مشهد می باشد.

۲۷- آزمایشگاه خاک و بتن پی گستر بام اسپادانا ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در مشهد می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن پی گستر بام اسپادانا در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در مشهد می باشد.

۲۸- آزمایشگاه خاک و سازه تقدیس ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در مشهد می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه خاک و سازه تقدیس در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در مشهد می باشد.

۲۹- آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن رهاب سازه طوس ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در مشهد می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن رهاب سازه طوس در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در مشهد می باشد.

تجهیزات آزمایشگاه ژئوتکنیک
تجهیزات آزمایشگاه ژئوتکنیک

۳۰- آزمایشگاه خاک و بتن کنکاو آزمون پژواک پاژ ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در مشهد می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن کنکاو آزمون پژواک پاژ در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در مشهد می باشد.

۳۱- آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن طرح و آزمون پارس ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در مشهد می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن طرح و آزمون پارس در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در مشهد می باشد.

آزمایشگاه خاک و بتن در کرمانشاه

۳۲- آزمایشگاه مکانیک خاک ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در کرمانشاه می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن مکانیک خاک در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در کرمانشاه می باشد.

آزمایشگاه خاک و بتن در کرمانشاه
آزمایشگاه خاک و بتن در کرمانشاه

آزمایشگاه خاک و بتن در شهرکرد (چهار محال و بختیاری)

۳۳- آزمایشگاه مکانیک خاک ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک و بتن در شهرکرد (چهار محال و بختیاری) می باشد.

لازم به ذکر است آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن مکانیک خاک در هر دو زمینه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک جهت انجام خدمات آزمایشگاهی با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنا شامل هر گروه ساختمان (الف، ب، ج و د) در شهرکرد (چهار محال و بختیاری) می باشد.

برای مطالعه بیشتر:

لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن

آزمایشگاه بتن اصفهان

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

آزمایشگاه مکانیک خاک تهران

آزمایشگاه بتن در تهران

لیست آزمایشگاه های بتن مورد تایید نظام مهندسی و شهرداری تهران

آزمایش خاک

آزمایش برش پره

آزمایش هم ارز ماسه ای (SE)

آزمایش تحکیم مکانیک خاک

آزمایش تراکم خاک

آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا (CBR)

حفاری گمانه آزمایش خاک

آزمایش های صحرایی خاک

آزمایش بتن

آزمایش مقاومت بتن

آزمایش بتن تازه

آزمایش درصد هوای بتن

آزمایش کرگیری بتن

تست التراسونیک بتن

وزن مخصوص بتن

اسلامپ بتن

مقاومت فشاری بتن

تست بتن

آزمایش میلگرد

تست جوش RT

بازرسی جوش PT

بازرسی جوش MT

بازرسی جوش UT

بازرسی جوش VT

تست غیر مخرب جوش (NDT)

۴۴ نظر

 1. آزمایش خاک رعایت چه نکاتی رو مشخص میکند ؟

 2. سلام
  در آزمایشگاه خاک بتن چه آزمایش هایی انجام میشه و این آزمایشگاه های خاک و بتن مجوز فعالیت شون رو از چه نهادی میگیرند؟

 3. در ازمایشگاه خاک و بتن چه ازمایشاتی انجام میگیره ؟

 4. سلام لطفا آزمایشگاه خاک و بتن های شهر کهگیلویه و بویر احمد رو معرفی کنید !

 5. برای آزمایشگاه های خاک و بتن نوشته شده دارای صلاحیت پایه یک ،این صلاحیت چه معنی داره و چطوری و از روی چه فاکتورهایی یک آزمایشگاه خاک و بتن تعیین صلاحیت میشه؟؟

 6. ممنون که ازمایشگاه های خاک و بتن رو کامل معرفی کردین

 7. سلام هنگام مراجعه به آزمایشگاه خاک و بتن برای ساختمان های گروه ( الف ب ج د ) از کجا بدونم که ساختمان جز کدوم یک از این گروه بندی هاست ؟!

 8. میتونم شماره آزمایشگاه خاک و بتن زمین آژندکاو تبریز (آذربایجان شرقی) رو داشته باشم؟!

 9. معتبر ترین ازمایشگاه خاک و بتن رو معرفی کنین

 10. آزمایشگاه خاک وبتن در زمینه خصوصیات خاک چه خدماتی ارائه می دهند؟

 11. یک آزمایشگاه خاک و بتن دارای صلاحیت پایه یک در اراک
  معرفی کنید

 12. در آزمایشگاه خاک و بتن چه خدماتی ارائه میشه ؟

 13. آزمایشگاه ژئو تکنیک و بتن برای بررسی عوامل تشکیل دهنده
  بتن چه خدماتی انجام می دهند ؟

 14. بیجار آزمایشگاه خاک و بتن دارد ؟

 15. چرا تست خاک در ساختمان سازی مهم است ؟

 16. شماره تماس آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن خشت آزما رو میخواستم

 17. شماره تماس آزمایشگاه پژوهان سهند آزما رو میخواستم

 18. لیست آزمایشگاههای خاک و بتن در اراک رو می خواستم

 19. آزمایشگاه ژئو تکنیک و بتن چه خدماتی ارائه می دهند؟

  • تعیین پارامترهای فیزیکی از جمله تعیین وزن مخصوص ، تراکم و تعیین توده ویژه (Gs) ،شناسـایی نوع خاک و طبقه بندی خاک و آزمایش های مربوط به تراوش مانند نفوذ پذیری بـا هـد ثابـت و افتـان بـرای خاک هـای درشـت دانـه و ریزدانه ، تعیین نفوذپذیری شیرابه در خاک ، تعیین نفوذ پذیری ژئوتکستایل ها و ژئونت ها، آزمایش سه محوری و تک محوری با قطرهای مختلف و برش مستقیم در ابعاد متفاوت و آزمایش اندازه گیری پارامترهای مقاومت برشی خاک از مجموعه آزمایش هایی است که معمولا در آزمایشگاه ژئو تکنیک و بتن انجام می شود.

 20. لیست آزمایشگاه های خاک و بتن مشهد رو می خواستم

 21. آزمایشگاه خاک و بتن چه خدماتی ارائه می دهند؟

  • تعیین پارامترهای فیزیکی از جمله تعیین وزن مخصوص ، تراکم و تعیین توده ویژه (Gs) ،شناسـایی نوع خاک و طبقه بندی خاک، آزمایش تراوش مانند نفوذ پذیری بـا هـد ثابـت و افتـان بـرای خاک هـای درشـت دانـه و ریزدانه ، تعیین نفوذپذیری شیرابه در خاک ، تعیین نفوذ پذیری ژئوتکستایل ها و ژئونت ها، آزمایش سه محوری و تک محوری با قطرهای مختلف و برش مستقیم در ابعاد متفاوت
   آزمایش اندازه گیری پارامترهای مقاومت برشی خاک و … از جمله خدماتی است که می توان از آزمایشگاه خاک و بتن انتظار داشت.

 22. ایلام آزمایشگاه خاک و بتن داره ؟

 23. شماره تماس آزمایشگاه خاک وبتن تینا خاک رو میخواستم

 24. آزمایشگاه خاک و بتن در کدوم شهر های کردستان وجود داره ؟

 25. ببخشید شهر سنندج هم آزمایشگاه خاک و بتن دارد ؟

 26. سلام
  تمامی این آزمایشگاههای خاک و بتن صلاحیت پایه یک دارند؟

 27. همه ی این ازمایشگاه ها تهرانن ؟

 28. لیست آزمایشگاههای خاک وبتن رو میخواستم

 29. ممنون از مطلب خوبتون.

 30. آزمایشگاه خاک و بتن معمولا باهم هستند، ایا ازمایشات هم باهم انجام می شود؟ یعنی آزمایش خاک و بتن را یکجا نمونه برداری و انجام میدهند؟ و هزینه ازمایشگاه خاک و بتن یکجا دریافت می شود؟

 31. هزینه آزمایش خاک و بتن هرچقدر است؟

 32. نزدیک ترین رو بخوام پیدا کنم تماس بگیرم؟ تو شهر ما نیست آزمایشگاه انگار!

 33. یه آزمایشگاه مجهز خاک و بتن سمت شرق معرفی کنین

 34. آزمایشگاه خاک و بتن اهواز رو معرفی کنید لطفا

 35. سلام با تشکر از مطالب مفیدتون آزمایشگاه های خاک و بتن شهر ها خیلی کاربردیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonاستعلام قیمت