گروه کاشی و سرامیک

زیرگروه های کاشی و سرامیک

کالا
کالا

کالاهای کاشی و سرامیک

سرامیک اونیو Avenve- کرابن سرامیک تبریز

کرابن سرامیک تبریز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

کاشی لایمستون - کاشی دیوار تبریز

صنایع کاشی تبریز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

کاشی آنجلا – کاشی آبادیس

کاشی آبادیس

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سرامیک دکور سلین -کاشی دیوار تبریز

صنایع کاشی تبریز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سرامیک پرسلان لعابدار MGT 1920 مهسرام

الماس کویر یزد

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سرامیک پله MST 26400 مهسرام

الماس کویر یزد

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سرامیک پرسلان لعابدار MG 8575 مهسرام

الماس کویر یزد

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سرامیک پرسلان لعابدار MG 6235 مهسرام

الماس کویر یزد

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سرامیک سیروکو Siroco-کرابن سرامیک تبریز

کرابن سرامیک تبریز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سرامیک آپر Upper- کرابن سرامیک تبریز

کرابن سرامیک تبریز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سرامیک اسکالا Scala- کرابن سرامیک تبریز

کرابن سرامیک تبریز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد