گروه مصالح پودری و دانه‌ای

زیرگروه های مصالح پودری و دانه‌ای

8 کالا
کالا
کالا
کالا

کالاهای مصالح پودری و دانه‌ای

گچ پاششی

شرکت آداک برج

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گچ پاششی

گچ پلیمری پاششی یوسفی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیمان سفید

مصالح ساختمانی زندی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیمان رنگی

توانا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

رنگ پودری سیمان

رنگچی شیمی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

رنگ پودری سیمان

صنایع خاک و دوده غضنفری

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

رنگ پودری سیمان

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

رنگ پودری سیمان

کیمیا صنعت

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پلاستر گچی

شرکت آداک برج

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پلاستر گچی

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیمان رنگی

سیمان سفید بنوید

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

آهک زنده (آهک پخته)

مصالح ساختمانی زندی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

آهک زنده (آهک پخته)

فروشگاه مصالح رسولی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

آهک زنده (آهک پخته)

مصالح ساختمانی بابایی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گچ دکوراتیو و ابزارزنی

شرکت درنیکا دکور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گچ دکوراتیو و ابزارزنی

شرکت دکارت 1

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

آهک زنده (آهک پخته)

فروشگاه مصالح ساختمانی یوسفی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

آهک زنده (آهک پخته)

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

آهک زنده (آهک پخته)

مصالح ساختمانی جعفرزاده

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

آهک زنده (آهک پخته)

مصالح ساختمانی مهروانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد