گروه مصالح پودری و دانه‌ای

زیرگروه های مصالح پودری و دانه‌ای

8 کالا
کالا
کالا
کالا

کالاهای مصالح پودری و دانه‌ای

سیمان رنگی

رخش آذین نقش جهان

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیمان رنگی بنوید

سیمان سفید بنوید

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیمان رنگی

دبکو

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیمان رنگی

توانا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

رنگ پودری سیمان

کیمیا صنعت

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

رنگ پودری سیمان

رنگچی شیمی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

رنگ پودری سیمان

صنایع خاک و دوده غضنفری

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پوکه صنعتی لیکا - سبکدانه‌های لیکا

لیکا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ملات پلاستر - ملات لیکا

لیکا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ملات بنایی - ملات لیکا

لیکا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد