گروه عایق رطوبتی

زیرگروه های عایق رطوبتی

کالا
کالا
کالا
کالا

کالاهای عایق رطوبتی

ایزوگام پلیمری (BPP)

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ژئوممبرین HDPE صنایع ورق ایران

صنایع ورق ایران

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ژئوممبرین PVC صنایع ورق ایران

صنایع ورق ایران

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ژئوممبرین LLDPE صنایع ورق ایران

صنایع ورق ایران

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد