گروه سیم و کابل / تجهیزات

زیرگروه های سیم و کابل / تجهیزات

کالا
کالا

کالاهای سیم و کابل / تجهیزات

کابل اعلام حریق

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیم نایلونی

سیم و کابل برق تک غرب

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیم نایلونی

کالای برق شاکری

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیم نایلونی

کالای برق تسلا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیم نایلونی

برق و صنعت اصفهانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیم نایلونی

برق و صنعت شارپ

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

کابل زوجی

برق و صنعت اصفهانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

نردبان کابل

برق و صنعت اصفهانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سینی کابل

برق و صنعت اصفهانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

کابل فیبر نوری

برق و صنعت اصفهانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

کابل جوش

برق و صنعت اصفهانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

کابل کواکسیال

برق و صنعت اصفهانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

کابل برق نیمه افشان

برق و صنعت اصفهانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

کابل برق مفتولی

برق و صنعت اصفهانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

کابل برق افشان

برق و صنعت اصفهانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیم برق نیمه افشان

برق و صنعت اصفهانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیم برق مفتولی

برق و صنعت اصفهانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیم برق افشان

برق و صنعت اصفهانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

کابل زوجی

برق و صنعت شارپ

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

نردبان کابل

برق و صنعت شارپ

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد