گروه سیمان

زیرگروه های سیمان

کالاهای سیمان

سیمان سفید

مصالح ساختمانی زندی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیمان رنگی

توانا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

رنگ پودری سیمان

رنگچی شیمی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

رنگ پودری سیمان

صنایع خاک و دوده غضنفری

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

رنگ پودری سیمان

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

رنگ پودری سیمان

کیمیا صنعت

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیمان رنگی

سیمان سفید بنوید

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیمان رنگی

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ملات عایق حرارتی

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پلاستر سفید نرمه

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پلاستر سیمانی لیکا

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیمان رنگی

رخش آذین نقش جهان

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیمان پرتلند تیپ 5

فروشگاه مصالح رسولی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیمان سفید

مصالح ساختمانی مهروانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیمان پرتلند تیپ 3

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیمان رنگی

دبکو

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیمان سفید

مصالح ساختمانی جعفرزاده

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیمان سفید

فروشگاه مصالح رسولی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیمان پرتلند تیپ 4

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ملات اندودکاری سیمانی

شرکت وندشیمی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد