گروه سقف و پوشش بام

زیرگروه های سقف و پوشش بام

کالا
کالا

کالاهای سقف و پوشش بام

آکروتایل

مدرن بام

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

آکروتایل

پارس بام

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

آکروتایل

ویلا شمال

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک سیمانی سقفی

فروشگاه مصالح رسولی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک سیمانی سقفی

مصالح ساختمانی بابایی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک سیمانی سقفی

مصالح ساختمانی جعفرزاده

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک سیمانی سقفی

فروشگاه مصالح ساختمانی یوسفی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک سیمانی سقفی

مصالح ساختمانی مهروانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک سیمانی سقفی

مصالح ساختمانی زندی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

آردواز

اظهری

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک سیمانی سقفی

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تیرچه کرومیت (فلزی)

شرکت کرمیت پارس

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

آردواز

حسین قلی پور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

شینگل

حسین قلی پور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

آندولین

حسین قلی پور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

آندوویلا

حسین قلی پور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ورق گالوانیزه شیروانی

حسین قلی پور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

دکرا (تاپ تایل)

حسین قلی پور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

شینگل

ویلا نما

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

آندوویلا

ویلا نما

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد