گروه سقف و پوشش بام

زیرگروه های سقف و پوشش بام

کالا
کالا

کالاهای سقف و پوشش بام

تیرچه کرومیت (فلزی)

تیرچه تاپ سازه تک

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تیرچه بتنی

تیرچه تاپ سازه تک

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تیرچه بتنی

تیرچه رحیمی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تیرچه کرومیت (فلزی)

تیرچه رحیمی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تیرچه کرومیت (فلزی)

تیرچه مهدی(الماس)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تیرچه بتنی

تیرچه مهدی(الماس)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک یونولیت (پلاستوفوم، پلی استایرن)

ویلافوم

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تیرچه بتنی

گروه مهندسی – ساختمانی البرز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تیرچه کرومیت (فلزی)

گروه مهندسی – ساختمانی البرز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک سیمانی سقفی

مصالح ساختمانی بابایی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک سفال سقفی

مصالح ساختمانی بابایی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک سیمانی سقفی

مصالح ساختمانی زندی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک سفال سقفی

مصالح ساختمانی زندی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک سیمانی سقفی

مصالح ساختمانی مهروانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک سفال سقفی

مصالح ساختمانی مهروانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک سیمانی سقفی

فروشگاه مصالح ساختمانی یوسفی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک سفال سقفی

فروشگاه مصالح ساختمانی یوسفی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک سیمانی سقفی

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک سفال سقفی

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد