گروه دیوار پیش ساخته و ساندویچ پنل

زیرگروه های دیوار پیش ساخته و ساندویچ پنل

کالا
کالا

کالاهای دیوار پیش ساخته و ساندویچ پنل

پانل‌ دیواری و سقفی آلومینیومی پادسا کد PW122

پادسا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پانل‌ دیواری و سقفی آلومینیومی پادسا کد PW116

پادسا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ساندویچ پانل گالوانیزه – برج پوشش آپادانا

برج پوشش آپادانا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ساندویچ پانل ماموت – برج پوشش آپادانا

برج پوشش آپادانا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ساندویچ پانل سردخانه ای – پانل آپادانا

برج پوشش آپادانا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ساندویچ پانل پلی اورتان- برج پوشش آپادانا

برج پوشش آپادانا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ساندویچ پانل آلوزینک – برج پوشش آپادانا

برج پوشش آپادانا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ساندویچ پانل دیواری– برج پوشش آپادانا

برج پوشش آپادانا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ساندویچ پانل سقفی ماموت – برج پوشش آپادانا

برج پوشش آپادانا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پانل‌ دیواری و سقفی آلومینیومی پادسا کد PW101

پادسا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پانل‌ دیواری و سقفی آلومینیومی پادسا کد PW102

پادسا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پانل‌ دیواری و سقفی آلومینیومی پادسا کد PW103

پادسا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پانل‌ دیواری و سقفی آلومینیومی پادسا کد PW104

پادسا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پانل‌ دیواری و سقفی آلومینیومی پادسا کد PW105

پادسا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پانل‌ دیواری و سقفی آلومینیومی پادسا کد PW106

پادسا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پانل‌ دیواری و سقفی آلومینیومی پادسا کد PW107

پادسا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پانل‌ دیواری و سقفی آلومینیومی پادسا کد PW108

پادسا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پانل‌ دیواری و سقفی آلومینیومی پادسا کد PW109

پادسا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پانل‌ دیواری و سقفی آلومینیومی پادسا کد PW110

پادسا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پانل‌ دیواری و سقفی آلومینیومی پادسا کد PW111

پادسا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد