گروه داکت و ترانکینگ

کالاهای داکت و ترانکینگ

داکت

برق و صنعت اصفهانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ترانک

برق و صنعت اصفهانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ترانک

برق و صنعت شارپ

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

داکت

برق و صنعت شارپ

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ترانک

کالای برق شاکری

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

داکت

کالای برق شاکری

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ترانک

سیم و کابل برق تک غرب

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

داکت

سیم و کابل برق تک غرب

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ترانک

سیم کابل البرز کومش

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

داکت

سیم کابل البرز کومش

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ترانک

کالای برق تسلا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

داکت

کالای برق تسلا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ترانک

پخش نور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

داکت

پخش نور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ترانک

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

داکت

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد