گروه تیرچه و دال

کالاهای تیرچه و دال

تیرچه کرومیت (فلزی)

شرکت کرمیت پارس

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تیرچه بتنی

تیرچه رحیمی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تیرچه کرومیت (فلزی)

تیرچه تاپ سازه تک

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تیرچه بتنی

تیرچه تاپ سازه تک

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تیرچه کرومیت (فلزی)

تیرچه رحیمی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تیرچه کرومیت (فلزی)

تیرچه مهدی(الماس)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تیرچه بتنی

تیرچه مهدی(الماس)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تیرچه بتنی

گروه مهندسی – ساختمانی البرز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تیرچه کرومیت (فلزی)

گروه مهندسی – ساختمانی البرز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تیرچه کرومیت (فلزی)

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تیرچه بتنی

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد