گروه بتن آماده

زیرگروه های بتن آماده

کالا

کالاهای بتن آماده

بتن آماده

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02177896625

بتن آماده عیار ۱۴۰ عمران مدرن

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: 99,000تومان / مترمکعب

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02177896625

بتن آماده عیار 350 - پارس لانه

شرکت پارس لانه

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02633111

بتن آماده عیار 350 - تیغاب

شرکت تیغاب و ابرارشن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02122547638

بتن آماده عیار 350 - سروش بتن

شرکت سروش بتن خاوران (رئیسی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02133495422

بتن آماده عیار 350 - پرین بتن

شرکت پرین بتن آمود

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

051۳۸۸۳۸۳۹۰

بتن آماده عیار 350 - فهاب بتن

فهاب بتن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۹۱۲۱۸۹۱۷۰۰

بتن آماده عیار 350 - تهران بتن

تهران بتن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02166803285

بتن آماده عیار 350 - سدید بتن

سدید بتن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09126122000

بتن آماده عیار 350 - قوچک بتن

قوچک بتن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02177002642

بتن آماده عیار 350 - ساوانا بتن

ساوانا بتن شیراز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

07136255556

بتن آماده

بتن پارس 321

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02122481141

بتن آماده عیار 350 - بتن پارس 321

بتن پارس 321

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02122481141

بتن آماده عیار ۱۴۰ عمران مدرن

آپتوس ایران

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02633100

:( مورد جدیدی وجود ندارد