گروه آهن آلات و میلگرد

کالاهای آهن آلات و میلگرد

تیرآهن 14، عمران مدرن کیلویی

عمران مدرن نمایندگی شماره یک

قیمت: 4,410تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02177896625

میلگرد آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان- دفتر فروش مرکزی

قیمت: 4,800تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

03136271800

ورق آجدار Chequared plate فولاد فراطرح

خدمات گستر فولاد فرا طرح

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02122013311

تیرآهن بال پهن فولاد فراطرح

خدمات گستر فولاد فرا طرح

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02122013311

تیرآهن 300-600 فولاد فراطرح

خدمات گستر فولاد فرا طرح

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02122013311

ناودانی U profile European فولاد فراطرح

خدمات گستر فولاد فرا طرح

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02122013311

نبشی Angle فولاد فراطرح

خدمات گستر فولاد فرا طرح

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02122013311

داربست مثلثی پارسیان قالب

گروه صنعتی پارسیان قالب

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02166073972

میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان- دفتر فروش مرکزی

قیمت: 4,900تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

03136271800

میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان- دفتر فروش مرکزی

قیمت: 4,520تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

03136271800

میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان- دفتر فروش مرکزی

قیمت: 4,810تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

03136271800

میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان- دفتر فروش مرکزی

قیمت: 4,720تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

03136271800

میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان- دفتر فروش مرکزی

قیمت: 4,620تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

03136271800

میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان- دفتر فروش مرکزی

قیمت: 4,640تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

03136271800

میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان- دفتر فروش مرکزی

قیمت: 4,620تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

03136271800

میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان- دفتر فروش مرکزی

قیمت: 4,720تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

03136271800

:( مورد جدیدی وجود ندارد