گروه آجر فشاری، ماشینی

زیرگروه های آجر فشاری، ماشینی

کالا

کالاهای آجر فشاری، ماشینی

آجر لفتون قرمز رضوان

آجرنسوز رضوان

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02122318106

آجر لفتون گلبهی رضوان

آجرنسوز رضوان

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02122318106

آجر لفتون زرد رضوان

آجرنسوز رضوان

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02122318106

:( مورد جدیدی وجود ندارد