گروه آجر سنتی تزئینی

زیرگروه های آجر سنتی تزئینی

کالاهای آجر سنتی تزئینی

آجر قزاقی پرسی زرد رضوان

آجرنسوز رضوان

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

آجر لعابدار ارگ

نماسازان ارگ باستان پارس

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

آجر قزاقی مشکی نیمه سپند

آجر سپند

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

آجر قزاقی قرمز کامل آجر سپند

آجر سپند

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

آجر قزاقی پرسی قرمز رضوان

آجرنسوز رضوان

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد